Το κόμμα σας

Κανόνες του Κόμματος

Κατεβάστε ένα PDF του Το Κόμμα Δημοκρατικών Πολιτειών του Κονέκτικατ κυβερνά κάνοντας κλικ εδώ.

Προοίμιο

1. Όλες οι συνεδριάσεις της πλήρους Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κράτους και κάθε επιτροπής πλήρους πόλης στο Κονέκτικατ θα πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, ηλικίας, χρώματος, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, εθνικής ταυτότητας , σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτοποίηση φύλου, οικονομική κατάσταση, φιλοσοφική πειθώ ή αναπηρία (εφεξής συλλογικά καλούμενα ως «κατάσταση»).

2. Δεν θα πρέπει να απαιτείται ή να χρησιμοποιείται κανένα τεστ για συμμετοχή στο Δημοκρατικό Κόμμα στο Κονέκτικατ, ούτε όρκο πίστης, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να απαιτεί από τα υποψήφια ή σημερινά μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος να συναινέσουν, να συγχωρήσουν ή να υποστηρίξουν τις διακρίσεις που βασίζονται σε « κατάσταση".

3. Ο χρόνος και ο τόπος για όλες τις πλήρεις δημόσιες συνεδριάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κονέκτικατ σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να δημοσιοποιούνται πλήρως και με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Τέτοιες συνεδριάσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε μέρη προσβάσιμα σε όλα τα μέλη του Κόμματος και αρκετά μεγάλα ώστε να φιλοξενούν όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα και θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με μια δημόσια διαθέσιμη ατζέντα.

4. Το Δημοκρατικό Κόμμα στο Κονέκτικατ, σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να υποστηρίξει την ευρύτερη δυνατή εγγραφή χωρίς διακρίσεις βάσει «καθεστώτος».

5. Το Δημοκρατικό Κόμμα στο Κονέκτικατ θα πρέπει να δημοσιοποιήσει πλήρως και με τρόπο που να διασφαλίζει την ειδοποίηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μια πλήρη περιγραφή των νομικών και πρακτικών διαδικασιών για την επιλογή των στελεχών και εκπροσώπων του Δημοκρατικού Κόμματος σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των θέσεων ως αξιωματικών και εκπροσώπων του Δημοκρατικού Κόμματος του Κράτους. Η δημοσίευση αυτή θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα υποψήφια και σημερινά μέλη αυτού του Δημοκρατικού Κόμματος και οι υποψήφιοι ή υποψήφιοι για οποιαδήποτε εκλεγμένη ή διορισμένη θέση εντός του Δημοκρατικού Κόμματος θα ενημερώνονται πλήρως και επαρκώς για τις διαδικασίες έγκαιρα συμμετοχής σε κάθε διαδικασία επιλογής σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος, με πλήρη και επαρκή ευκαιρία διαγωνισμού για το αξίωμα. Οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένος Δημοκρατικός εκλέκτορας μπορεί να εκλεγεί σε οποιοδήποτε αξίωμα του Κόμματος, εκτός εάν απαγορεύεται ρητά από το νόμο.

6. Κατά την εκλογή των αντιπροσώπων του στην Εθνική Συνέλευση, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε επίπεδο πολιτείας, το Δημοκρατικό Κόμμα στο Κονέκτικατ θα προσπαθήσει να αντικατοπτρίζει εύλογα την κατανομή των γυναικών, των νέων και των μελών μειονοτικών ομάδων των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών σε κάθε περιφέρεια και την κατάσταση.

7. Το Δημοκρατικό Κόμμα στο Κονέκτικατ θα υιοθετήσει ένα θετικό σχέδιο δράσης που έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή όλων των Δημοκρατικών στη διαδικασία επιλογής αντιπροσώπων και σε όλες τις υποθέσεις του κόμματος, με ιδιαίτερη ανησυχία για Αφροαμερικανούς, Ισπανόφωνους, Ιθαγενείς Αμερικανούς, Ασιάτες/Αμερικανούς του Ειρηνικού, γυναίκες , τους νέους, την LGBTQ+ κοινότητα και τα άτομα με αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ Ι ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ενότητα 1: Καθήκοντα και Ευθύνες

Η Κεντρική Επιτροπή της Πολιτείας θα είναι το διοικητικό όργανο του Δημοκρατικού Κόμματος του Κονέκτικατ μεταξύ των συνελεύσεων. Είναι εξουσιοδοτημένο και εξουσιοδοτημένο να προβεί σε τέτοιες ενέργειες και να λαμβάνει αποφάσεις που είναι απαραίτητες για την πλήρη και επαρκή εκτέλεση των αποφάσεων και των οδηγιών της συνέλευσης και την προώθηση των σκοπών και των αρχών του Δημοκρατικού Κόμματος σε εθνικό, κρατικό και τοπικό επίπεδο. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους (α) είναι ο σύνδεσμος μεταξύ κρατικών και τοπικών κομματικών στελεχών, (β) δημιουργούν επικοινωνίες με την επιτροπή ή τις επιτροπές της πόλης στην περιφέρειά τους, (γ) βοηθούν στις τοπικές οργανώσεις του Δημοκρατικού Κόμματος στην εκλογή των υποψηφίων τους και εκπαίδευση των ψηφοφόρων τους, (δ) διαδίδουν δηλώσεις σχετικά με την εθνική και κρατική πολιτική των κομμάτων, (ε) συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες όπως η ιδιότητα του μέλους κρίνει σκόπιμο και (στ) εκπροσωπούν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, στην Κρατική Σύμβαση από τις πόλεις στις οποίες κατοικούν και θα υπηρετήσουν επιπλέον του τακτικά κατανεμημένου αριθμού αντιπροσώπων από αυτήν την πόλη, υπό τον όρο ωστόσο ότι αυτοί οι αυτόματοι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να ορίζουν αναπληρωτές και πρέπει να εμφανιστούν αυτοπροσώπως στη Συνέλευση της Πολιτείας για να ψηφίσουν, και δεν θεωρούνται αυτόματοι αντιπρόσωποι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή Σύμβαση. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κράτους θα εργαστούν για την προώθηση της αρμονίας μεταξύ όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ενότητα 2: Σύνθεση των Μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους

Α. Η Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κράτους θα αποτελείται από δύο άτομα που εκλέγονται από κάθε γερουσιαστική περιφέρεια. Στην πρώτη ψηφοφορία οι αντιπρόσωποι εκλέγουν ένα μέλος και στη δεύτερη εκλέγουν πρόσωπο που δεν είναι του ίδιου φύλου. Τα εκλεγμένα πρόσωπα από κάθε γερουσιαστική περιφέρεια θα υπηρετούν στο κράτος για μια θητεία δύο ετών με τον τρόπο που ορίζεται από το Άρθρο Ι, Τμήμα 3. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους ασκούν καθήκοντα από την ολοκλήρωση της τελευταίας και τελευταίας συνόδου του Κράτους Συνέλευση μετά την εκλογή τους, μέχρι το τέλος της επόμενης Συνέλευσης του Κράτους ή έως ότου εκκενώσουν με άλλο τρόπο το αξίωμά τους. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους πρέπει να διαμένουν στην περιφέρεια από την οποία εξελέγησαν για όλη τη θητεία τους. Εάν το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους μετακινηθεί από την περιφέρεια κατά τη διάρκεια της εκλεγμένης θητείας, η θέση αυτού του μέλους θα κηρύσσεται κενή από τον Πρόεδρο του Κράτους και θα καλυφθεί σύμφωνα με το Άρθρο Ι, Ενότητα 4.

Β. Εκτός από τα Μέλη που εκλέγονται με τον τρόπο που ορίζεται στο Άρθρο 1, Ενότητα 3, ο Πρόεδρος της Πολιτείας, σε συνεννόηση με τους Νεαρούς Δημοκράτες του Κονέκτικατ, θα προτείνει δύο αντιπροσώπους, όχι του ίδιου φύλου, για εκλογή στην Κεντρική Επιτροπή της Πολιτείας.

Γ. Πρόσθετες υποψηφιότητες Νέων Δημοκρατών μπορούν να γίνουν από το βήμα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους κατά την οποία λαμβάνει χώρα αυτή η εκλογή. Στη συνέχεια, οι δύο εκπρόσωποι των Νέων Δημοκρατών θα επιλεγούν με την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφοριών μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους. Τα μέλη που επιλέγονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εκλέγονται μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτείας για την εκλογή του Προέδρου του Κράτους και θα υπηρετήσουν για μια θητεία που λήγει με τη θητεία του Προέδρου του Κράτους. Οι εκπρόσωποι των Νέων Δημοκρατών πρέπει να είναι κάτοικοι της Πολιτείας του Κονέκτικατ. Εάν ένας τέτοιος εκπρόσωπος μετακομίσει από το Κονέκτικατ ή προκύψει κενή θέση, η θέση θα καλυφθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο και το νεοεκλεγμένο μέλος θα υπηρετήσει για το υπόλοιπο της θητείας. Οι εκπρόσωποι των Νέων Δημοκρατών θα έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου εκτός από την εκλογή των Αξιωματικών της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής ή για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης για αυτά τα αξιώματα ή για την κάλυψη οποιασδήποτε κενής θέσης στη Δημοκρατική Εθνική Επιτροπή.

Ενότητα 3: Εκλογή Μελών Κεντρικής Επιτροπής Πολιτειών & Επιτροπών Συνέλευσης Πολιτειών

Α. Οι αντιπρόσωποι της Κρατικής Συνέλευσης από κάθε γερουσιαστική περιφέρεια θα συνεδριάσουν, κατόπιν δέουσας ειδοποίησης, σε χωριστές συνεδριάσεις της περιφέρειας της Γερουσίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες αλλά όχι περισσότερες από είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την πρώτη σύνοδο κάθε Συνέλευσης Πολιτειών, σε χρόνο και τόπο που θα οριστεί από τα μέλη της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής από την περιφέρεια. Ένα από τα μέλη της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής από την περιφέρεια θα ενεργεί ως πρόεδρος της αντίστοιχης συνεδρίασης της γερουσιαστικής περιφέρειας τους. Σε μια τέτοια συνεδρίαση, αυτοί οι αντιπρόσωποι στην Κρατική Συνέλευση θα εκλέξουν δύο άτομα, όχι του ίδιου φύλου, για να είναι μέλη της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή η εκλογή θα καθορίζεται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων, και τα πρόσωπα που εκλέγονται έτσι για να γίνουν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους μπορούν ή όχι να είναι αντιπρόσωποι στη Συνέλευση του Κράτους.

Β. Αυτοί οι αντιπρόσωποι στη Συνέλευση του Κράτους, εκτός από τους αυτόματους αντιπροσώπους, θα επιλέξουν επίσης από τα μέλη τους στη συνεδρίαση της περιφέρειας της Γερουσίας έναν γραμματέα για την αντίστοιχη συνεδρίαση της περιφέρειας της Γερουσίας και θα επιλέξουν περαιτέρω ένα μέλος για καθεμία από τις ακόλουθες Επιτροπές Συνέλευσης: 1. Επιτροπή Διαπιστευτηρίων· 2. Επιτροπή Μόνιμου Οργανισμού. 3. Επιτροπή Κανονισμών και Ψηφισμάτων. 4. Επιτροπή Πλατφόρμας (όταν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο III, τμήμα 11). και 5. Τέτοιες άλλες επιτροπές που θα έχουν καθοριστεί από την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους.

Γ. Οι ψήφοι σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 3 δεν λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία σε τέτοιες εκλογές. Όλες οι εκλογές θα πιστοποιούνται από τον γραμματέα κάθε τέτοιας συνεδρίασης στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση αυτή. αλλά, σε καμία περίπτωση, αργότερα από την πρώτη σύνοδο της Συνέλευσης του Κράτους.

Δ. Εάν κάποια από τις εν λόγω συνεδριάσεις δεν έχει πραγματοποιηθεί στην περίοδο που ορίζεται παραπάνω, θα συγκληθούν από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους, που θα πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη της Κρατικής Συνέλευσης, σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους.

Ενότητα 4: Κενές θέσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους

Α. Οι κενές θέσεις, όπως και να έχουν επιτευχθεί, στα μέλη της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής θα καλυφθούν με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφοριών σε ειδική συνεδρίαση των αντιπροσώπων της Κρατικής Συνέλευσης από την προηγούμενη Κρατική Συνέλευση από τη γερουσιαστική περιφέρεια στην οποία η θέση έχει συνέβη. Η έκτακτη αυτή συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από τη σύσταση κενής θέσης. Ο εναπομείνας εκπρόσωπος στην Κεντρική Επιτροπή της Πολιτείας από την εν λόγω γερουσιαστική περιφέρεια θα ορίσει χρόνο και τόπο για την εν λόγω συνεδρίαση και γραπτή ειδοποίηση για την εν λόγω συνεδρίαση θα αποσταλεί σε κάθε εκπρόσωπο της Κρατικής Συνέλευσης, σε καλή κατάσταση, από την εν λόγω γερουσιαστική περιφέρεια και η κενή θέση θα καλυφθεί με πλειοψηφία των παρόντων και ψήφισαν στην εν λόγω συνεδρίαση.

Β. Για να είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στην ειδική συνεδρίαση, οι εκπρόσωποι της Συνέλευσης των Πολιτειών πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που ορίζεται ως έγκυρος Δημοκρατικός εκλέκτορας, που κατοικεί στην περιφέρεια τη στιγμή που πραγματοποιείται η ειδική συνεδρίαση. Ένας εκπρόσωπος σε καλή κατάσταση μπορεί να διορίσει έναν αναπληρωτή για μια τέτοια ειδική συνεδρίαση. Εάν ένας εκπρόσωπος δεν είναι σε καλή κατάσταση, ο αναπληρωτής αυτού του αντιπροσώπου στην προηγούμενη Συνέλευση του Κράτους, εάν είναι σε καλή κατάσταση και εάν έχει διοριστεί πριν από την αναβολή της Κρατικής Σύμβασης, θα συμμετέχει στη θέση αυτού του αντιπροσώπου. Εάν ούτε ο αντιπρόσωπος ούτε ο αναπληρωματικός είναι σε καλή κατάσταση, δεν γίνεται νέος διορισμός.

Ενότητα 5: Εκλογή και Σύνθεση Αξιωματικών Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους

Όχι νωρίτερα από τη δέκατη (10η) ημέρα, ούτε αργότερα από την εικοστή τέταρτη (24η) ημέρα του Ιανουαρίου, σε κάθε μονό έτος, η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους συνέρχεται και εκλέγει Πρόεδρο και Πρώτο Αντιπρόεδρο όχι το ίδιο φύλο. Η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους στην ίδια συνεδρίαση θα εκλέξει Β' Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία και οποιοδήποτε άλλο στέλεχος κρίνει απαραίτητο η Επιτροπή. Από την πρώτη ημέρα του Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, οι αξιωματικοί αρχίζουν τη διετή θητεία τους. Οι αξιωματικοί δεν χρειάζεται να είναι μέλη της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής. Κάθε αξιωματικός θα έχει τα καθήκοντα που συνήθως σχετίζονται με το γραφείο με αυτό το όνομα, καθώς και άλλα καθήκοντα που η Επιτροπή μπορεί να ορίζει από καιρό σε καιρό. Ο Κρατικός Πρόεδρος γίνεται αυτόματος εκπρόσωπος της Κρατικής Συνέλευσης με τη λήξη της θητείας του εν λόγω κρατικού προέδρου.

Ενότητα 6: Κενές θέσεις σε θέσεις αξιωματικών Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους

Όταν κενωθεί θέση σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα γραφεία, η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους εντός εξήντα (60) ημερών εκλέγει διάδοχο για την πλήρωση της θητείας που δεν έχει λήξει, με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφοριών σε συνεδρίαση που έχει δεόντως γνωστοποιηθεί και πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό. . Εάν υπάρχει κενή θέση στη θέση του κρατικού προέδρου, ο πρώτος αντιπρόεδρος αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα.

Ενότητα 7: Συναντήσεις

Α. Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους πραγματοποιούνται τουλάχιστον πέντε (5) φορές ετησίως και μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά πάσα στιγμή μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Κράτους ή με ψηφοφορία της Επιτροπής ή εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή από τον Πρόεδρο του Κράτους γραπτή αίτηση υπογεγραμμένη από τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη της Επιτροπής και στην οποία αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο θα συγκληθεί η συνεδρίαση αυτή. Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, οποιαδήποτε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου, βίντεο ή άλλων τεχνολογικών μέσων που παρέχουν εικονική παρουσία για τα μέλη της και τους άλλους συμμετέχοντες. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία του κόμματος είναι αναγνωρίσιμα και μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία. Αυτή η εικονική παρουσία θα ικανοποιεί την απαίτηση για την παρουσία των μελών για λόγους απαρτίας και ψηφοφορίας. Η ανακοίνωση της συνεδρίασης θα περιέχει μια δήλωση της επιχείρησης που θα έρθει πριν από αυτή τη συνεδρίαση και θα αποσταλεί σε όλους τους Προέδρους της πόλης ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο που αποστέλλεται στα μέλη της Επιτροπής. Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα αποστέλλονται με email ή κανονικό ταχυδρομείο σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και, κατόπιν αιτήματος, σε όλους τους Προέδρους των Πόλεων.

Β. Για τις τακτικές συνεδριάσεις, ο Γραμματέας ειδοποιεί πέντε (5) ημέρες πριν από γραπτή ειδοποίηση σε όλα τα μέλη αναφέροντας τον χρόνο, τον τόπο και τον σκοπό ή την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις, ο Γραμματέας ειδοποιεί σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από γραπτή ειδοποίηση με ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή προσωπική ειδοποίηση με χειρόγραφη παράδοση τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες πριν από την ώρα της συνεδρίασης, σε όλα τα μέλη που δηλώνουν τον χρόνο, τον τόπο και τον σκοπό ή την ημερήσια διάταξη αυτής της συνάντησης. Ανακοίνωση για τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις θα αποστέλλεται επίσης: (α) σε όλες τις προεδρίες των πόλεων την ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο που αποστέλλεται στα μέλη και (β) αναρτάται στον ιστότοπο της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνάντηση.

Ενότητα 8: Απαρτία

Τα δύο πέμπτα (2/5) των τακτικών μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρίαση. Ένα μέλος λογίζεται ως παρόν εάν το μέλος είτε παρευρίσκεται είτε εκπροσωπείται από έγκυρο πληρεξούσιο.

Ενότητα 9: Πληρεξούσιοι

Οποιοδήποτε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους που δεν είναι σε θέση να παραστεί σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής μπορεί να επιλέξει εγγράφως οποιονδήποτε εγγεγραμμένο Δημοκρατικό εκλογέα οποιουδήποτε φύλου εντός της γερουσιαστικής περιφέρειας αυτού του μέλους για να υπηρετήσει ως πληρεξούσιος. Η επιλογή αντιπροσώπου κατατίθεται στον γραμματέα της συνεδρίασης. Αυτό το έγγραφο μεσολάβησης μπορεί να είναι είτε (α) ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο, είτε (β) ένας υπογεγραμμένος πληρεξούσιος σαρωμένος με το συνημμένο που αποστέλλεται μέσω e-mail, είτε (γ) ένας πληρεξούσιος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη γλώσσα του διακομιστή μεσολάβησης σε αυτό. Πληρεξούσιος πληρεξούσιος μπορεί να υποβληθεί με χειρόγραφο, ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ στον Γραμματέα έως και μία (1) ώρα πριν από την ώρα έναρξης της συνεδρίασης. Για σκοπούς επικύρωσης, ένας πληρεξούσιος που υποβάλλεται μέσω e-mail πρέπει να προέρχεται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μέλους που να ταιριάζει με αυτήν στη λίστα διευθύνσεων μελών. Ο πληρεξούσιος θα διατίθεται για επιθεώρηση εάν ερωτηθεί από οποιοδήποτε μέλος. Κανένα μέλος δεν μπορεί να είναι πληρεξούσιος άλλου μέλους (δηλαδή, ένα μέλος δεν μπορεί να ψηφίσει τον αντιπρόσωπο άλλου μέλους). Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν (1) πληρεξούσιους. Ο πληρεξούσιος μπορεί να συμμετέχει ως τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους μέχρι τη διακοπή της συνεδρίασης.

Ενότητα 10: Διαδικασία Συνέλευσης

Κάθε συνεδρίαση συγκαλείται και προεδρεύεται από τον κρατικό πρόεδρο ή, σε περίπτωση απουσίας τους, από τον αντιπρόεδρο. Μετά από γενικές εντολές των εργασιών, ενδέχεται να ανακοινωθούν πράξεις ή/και αποφάσεις. Προκειμένου να παρουσιαστεί μια πράξη ή ψήφισμα στο λόγο σε μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους, πρέπει πρώτα να τεθεί στον Πρόεδρο της Πολιτείας, ο οποίος μπορεί να παραπέμψει την πράξη ή το ψήφισμα στην αρμόδια επιτροπή. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη επιτροπή, ο πρόεδρος έχει την εξουσία να συγκαλέσει ειδική επιτροπή για να ακούσει την πράξη ή το ψήφισμα. Στην επιτροπή, μπορεί να τροποποιηθεί. Εάν εγκριθεί στην επιτροπή από την πλειοψηφία των παρόντων μελών και ψηφίζουν, ο Πρόεδρος της Πολιτείας πρέπει να φέρει την πράξη και/ή το ψήφισμα στο βήμα της επόμενης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτείας.

Ένα θέμα θεωρείται εγκεκριμένο σε κάθε συνεδρίαση όπου λαμβάνει την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφοριών σε συνεδρίαση που έχει δεόντως γνωστοποιηθεί και πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

Ενότητα 11: Οικονομική Έκθεση

Ο Ταμίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους αποστέλλει ετήσια οικονομική έκθεση σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους και σε όλους τους Προέδρους των Πόλεων εντός εξήντα (60) ημερών από το κλείσιμο του οικονομικού έτους.

Ενότητα 12: Συγκροτήματα εκλογικών περιφερειών

Η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους μπορεί, κατά καιρούς, να ιδρύει και να διατηρεί διάφορες εκλογικές ομάδες, των οποίων η συμμετοχή θα είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε Δημοκρατικό εκλογέα του Κονέκτικατ, για να βοηθήσει στη στρατολόγηση και αναγνώριση ομάδων σημαντικών για το Κόμμα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, Αφροαμερικανών, Ισπανόφωνων , Ιθαγενείς Αμερικανοί, κάτοικοι των νησιών της Ασίας/Ειρηνικού, γυναίκες, νέοι, η κοινότητα LGBTQ+ και άτομα με αναπηρίες. Τα μέλη της εκλογικής περιφέρειας υπάγονται στο Δημοκρατικό Κόμμα του Κονέκτικατ και θα διέπονται από χωριστούς Κανονισμούς, οι οποίοι θα εγκρίνονται από την Κεντρική Επιτροπή της Πολιτείας.

Για νόμιμες αναφορές, βλέπε Κεφάλαιο 153, Υποψηφιότητες και Πολιτικά Κόμματα, Conn. Gen. Stat. Δευτ. 9-372 έως 9-462; βλέπε Sec. 9-374. Οι κανόνες του κόμματος πρέπει να κατατεθούν. (με SOTS)? Sec. 9-375. Τροποποίηση του κανονισμού του κόμματος. (Τοπικός); Sec. 9-375β. Τροποποίηση των κανόνων του κόμματος μετά από απογραφή. (Τοπικά και κρατικά, λόγω αναδιανομής). Τα καταστατικά που αναφέρονται στο παρόν για το παρόν άρθρο ενδέχεται να μην είναι τα αποκλειστικά εφαρμοστέα καταστατικά.

ΑΡΘΡΟ II ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ενότητα 1: Επιλογή Μελών και Όροι

Θα εκλεγεί στη Δημοκρατική Εθνική Επιτροπή, το έτος της εκλογής του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αριθμός των μελών της Εθνικής Επιτροπής που έχουν κατανεμηθεί στην Πολιτεία του Κονέκτικατ σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών. Με εξαιρέσεις που σημειώνονται αλλού, κάθε τέτοιο μέλος υπηρετεί για θητεία τεσσάρων (4) ετών ή έως ότου επιλεγεί δεόντως ο διάδοχος.

Ενότητα 2: Συνδρομή

Από τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής που θα εκλεγούν, δύο (2) θα είναι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κράτους. Τα υπόλοιπα μέλη της Εθνικής Επιτροπής, τα οποία θα είναι εγγεγραμμένα Δημοκρατικά στην Πολιτεία του Κονέκτικατ αλλά δεν χρειάζεται να εκλεγούν αντιπρόσωποι στην Εθνική Συνέλευση, θα εκλεγούν το καθένα ξεχωριστά με την πλειοψηφία των αντιπροσώπων στη Συνέλευση του Δημοκρατικού Κράτους που θα πραγματοποιηθεί το το έτος των Προεδρικών εκλογών.

Ενότητα 3: Συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή του Κράτους

Τα άτομα που εκλέγονται για να εκπροσωπήσουν το Κονέκτικατ στη Δημοκρατική Εθνική Επιτροπή, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω δράση, θα είναι αυτόματα εκπρόσωποι στην Κρατική Συνέλευση από τις πόλεις στις οποίες κατοικούν, επιπλέον του τακτικά κατανεμημένου αριθμού αντιπροσώπων από αυτήν την πόλη.

Ενότητα 4: Αλλαγή γραφείου

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους διαδεχθεί τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας τους στην Εθνική Επιτροπή, ο διάδοχός τους στην εξουσία στην Κεντρική Επιτροπή του Κράτους θα αναπληρώσει το υπόλοιπο της θητείας αυτής της Εθνικής Επιτροπής.

Ενότητα 5: Κενή θέση μέλους

Εκτός από τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 3 του παρόντος άρθρου, όταν προκύψει κενή θέση στο αξίωμα του μέλους της Εθνικής Επιτροπής, η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους εντός εξήντα (60) ημερών εκλέγει διάδοχο για την πλήρωση της θητείας που δεν έχει λήξει, με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφορία σε συνεδρίαση που έχει δεόντως αναγνωριστεί και πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό,

ΑΡΘΡΟ III ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Μια συνέλευση είναι η συνάντηση των αντιπροσώπων του Δημοκρατικού Κόμματος σε τοπικό, πολιτειακό ή εθνικό επίπεδο για την επιλογή υποψηφίων που θα διεκδικήσουν το αξίωμα και για να αποφασίσουν την πολιτική του κόμματος σε σημαντικά ζητήματα της ημέρας - την πλατφόρμα του κόμματος. Το συνέδριο του κόμματος είναι επίσης ο χρόνος και ο τόπος όπου οι εκπρόσωποι μπορούν να ξεκινήσουν προσπάθειες για να βοηθήσουν τους υποψηφίους να κερδίσουν τις προεκλογικές εκστρατείες τους επόμενους μήνες.

Τέτοιες συνελεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Πολιτειακής Προεδρίας για να διασφαλιστεί η υγεία και η ευημερία όλων των συμμετεχόντων.

Ενότητα 1: Προσκλήσεις Συνέλευσης
Η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους, σε συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, θα καθορίσει:

Α. Ημερομηνία, ώρα και τόπος συνεδρίασης της κρατικής σύμβασης. Η Πολιτειακή Συνέλευση είναι η συνεδρίαση όπου οι αντιπρόσωποι εγκρίνουν τους υποψηφίους για προκριματικές εκλογές ή για τις γενικές εκλογές, για τα ακόλουθα αξιώματα: (1) Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. και (2) γραφεία σε όλη την πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη, του υποδιοικητή, του γενικού εισαγγελέα, του ελεγκτή, του ταμία και του γραμματέα του κράτους.

Β. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης των συνελεύσεων της περιφέρειας του Κογκρέσου. Αυτές οι συνελεύσεις είναι οι συνεδριάσεις στις πέντε περιφέρειες του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι εκπρόσωποι εγκρίνουν τους υποψηφίους για προκριματικές εκλογές ή για τις γενικές εκλογές, για τα πέντε γραφεία του Κονέκτικατ στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γ. Η ημερομηνία των συνελεύσεων της Γερουσίας, της Συνέλευσης και της Περιφέρειας Διαθήκης σε περιφέρειες γερουσιαστών, συνελεύσεων και περιφερειών που διασχίζουν μία ή περισσότερες πόλεις. Αυτές οι συνελεύσεις είναι οι συνεδριάσεις όπου οι αντιπρόσωποι εγκρίνουν υποψηφίους για προκριματικές εκλογές ή για τις γενικές εκλογές για τα ακόλουθα αξιώματα: (1) τα τριάντα έξι αξιώματα στη Γερουσία της Πολιτείας. (2) τα 151 γραφεία στη συνέλευση (η Βουλή των Αντιπροσώπων της Πολιτείας). και (3) οι πενήντα τέσσερις περιφέρειες διαθήκης (οι οποίες περιλαμβάνουν έξι περιφερειακά δικαστήρια κληρονόμων παιδιών). Μόνο τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους που εκπροσωπούν οποιοδήποτε μέρος αυτής της περιφέρειας γερουσιαστών, συνελεύσεων ή διαταγών θα καθορίζουν τον χρόνο και τον τόπο των συνελεύσεων σε αυτές τις περιφέρειες. Κάθε τέτοια συνέλευση θα προέρχεται από πρόσκληση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους ή του διορισμένου του Προέδρου.

Ενότητα 2: Ημερομηνίες Σύμβασης

Κάθε συνέλευση που πραγματοποιείται για την έγκριση υποψηφίων για βουλευτές ή πολιτειακά ή περιφερειακά αξιώματα που θα ψηφιστούν σε πολιτειακές εκλογές θα συγκαλείται στα ζυγά έτη, το αργότερο την ενενηκοστή όγδοη ημέρα και θα κλείνει το αργότερο την εβδομηκοστή έβδομη ημέρα που προηγείται της ημέρα των αρχικών για ένα τέτοιο γραφείο. Όλες οι συνελεύσεις της περιφέρειας του Κογκρέσου θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.
Όλες οι συνελεύσεις της περιφέρειας της Γερουσίας σε πολλές πόλεις θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα. Όλες οι συνελεύσεις περιοχών συνελεύσεων πολλών πόλεων θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα. Όλα τα συνέδρια της περιφέρειας κληρονόμων πολλών πόλεων θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα. Καμία συνέλευση του Κογκρέσου, της Γερουσίας, της Συνέλευσης ή της Περιφερειακής Συνέλευσης δεν θα ξεκινήσει αργότερα από την εικοστή πρώτη (21η) ημέρα μετά το κλείσιμο της κρατικής σύμβασης.

Ενότητα 3: Εκπροσώπηση εκπροσώπων

Α. Σε κάθε συνέλευση του Κογκρέσου, της Γερουσίας, της Συνέλευσης και της Περιφερειακής Συνέλευσης, κάθε πόλη ή τμήμα της πόλης που θα εκπροσωπείται σε αυτή τη συνέλευση θα έχει δικαίωμα σε έναν (1) εκπρόσωπο για κάθε πεντακόσιο (500) ή κλάσμα αυτών που προέρχονται από ο μέσος όρος των ακόλουθων παραγόντων: (α) Δημοκρατική εγγραφή, όπως φαίνεται στον τελευταίο κατάλογο που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών, και (β) ψήφοι για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για Πρόεδρο στις τελευταίες προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Β. Σε κάθε Συνέλευση Πολιτειών, κάθε πόλη θα δικαιούται το άθροισμα των αντιπροσώπων που εκπροσωπούν κάθε πόλη στις διάφορες συνελεύσεις περιφερειών γερουσιαστών πολιτειών όπου εκπροσωπείται κάθε πόλη, και η αντιπροσωπεία κάθε πόλης θα περιλαμβάνει έναν αριθμό αντιπροσώπων που κατοικούν σε καθεμία από οι εν λόγω πολιτειακές γερουσιαστικές περιφέρειες ισούνται με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκπροσωπούν την εν λόγω πόλη σε καθεμία από αυτές τις συνελεύσεις περιφερειών γερουσιαστών της πολιτείας.

Ενότητα 4: Κατάλογος εκπροσώπων

Είναι καθήκον του Προέδρου κάθε δημοτικής επιτροπής να αποστείλει στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους, σε έντυπα που παρέχονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους, κατάλογο των αντιπροσώπων σε κάθε συνέλευση δεόντως επιλεγμένη από την πόλη αυτής της Προεδρίας, δεόντως πιστοποιημένη από ο Δημοκρατικός Έφορος Εκλογών ή, σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα, από τον Πρόεδρο του Δήμου με ρητή έγκριση του Προέδρου του Κράτους. Ο κατάλογος αυτός θα παραδοθεί, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, το αργότερο την εκατόν τριάντα δεύτερη (132η) ημέρα μετά την ημέρα των προκριματικών για το εν λόγω κρατικό ή περιφερειακό γραφείο.

Ενότητα 5: Φύλλο σύμβασης

Ο προσωρινός κατάλογος κάθε συνέλευσης θα αποτελείται από τους δεόντως επιλεγμένους αντιπροσώπους σε αυτή τη συνέλευση όπως κατατέθηκε στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους από τον Πρόεδρο της πόλης.

Ενότητα 6: Προσωρινές καρέκλες

Η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους εκλέγει έναν Προσωρινό Πρόεδρο για κάθε Κρατική Συνέλευση τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συνέλευση αυτή. Οι Προσωρινοί Πρόεδροι όλων των συνελεύσεων του Κογκρέσου, της Γερουσίας, της συνέλευσης και της περιφέρειας των κληρικών θα επιλέγονται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτείας που εκπροσωπούν το σύνολο ή μέρος μιας τέτοιας περιφέρειας και θα επιλέγονται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από αυτή τη συνέλευση. Ο Προσωρινός Πρόεδρος αναλαμβάνει τα διοικητικά καθήκοντα να συγκαλέσει και να κανονίσει για κάθε συνέλευση περιφέρειας, αλλά, σε περίπτωση που ο προσωρινός πρόεδρος δεν το πράξει έγκαιρα, τα καθήκοντα αυτά αναλαμβάνονται αμέσως από τον Πρόεδρο της Πολιτείας ή τον εντολοδόχο του Προέδρου της Πολιτείας. Ο Προσωρινός Πρόεδρος δεν χρειάζεται να είναι αντιπρόσωπος στη συνέλευση για να υπηρετήσει ως προσωρινός πρόεδρος. Ένας Προσωρινός Πρόεδρος ενόσω υπηρετεί ως τέτοιος έχει το πρόσθετο δικαίωμα να ψηφίσει διαλύοντας ισοψηφία, αλλά αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει το δικαίωμα του προσωρινού προέδρου να ψηφίσει ως εκπρόσωπος εξαρχής. Ο Προσωρινός Πρόεδρος θα υπηρετεί μέχρι την εκλογή από τη Σύμβαση Μόνιμου Προέδρου.

Ενότητα 7: Συνεδρίες

Οι ώρες, η διάρκεια και η ημερήσια διάταξη της Κρατικής Συνέλευσης καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Κράτους, με την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους.

Ενότητα 8: Προσόντα Εκπροσώπων

Κάθε αντιπρόσωπος ή αναπληρωματικός θα είναι εγγεγραμμένος Δημοκρατικός εκλογέας που κατοικεί στην περιφέρεια που εκπροσωπεί κάθε αντιπρόσωπος ή αναπληρωματικός.

Ενότητα 9: Αναπληρωματικοί

Εκτός από τους αυτόματους αντιπροσώπους (αυτοί οι αυτόματοι εκπρόσωποι που αποτελούνται είτε από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτείας, όπως προβλέπεται στο Άρθρο Ι Τμήμα 1(στ), είτε από άτομα που εκλέγονται για να εκπροσωπήσουν το Κονέκτικατ στη Δημοκρατική Εθνική Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο ΙΙ Τμήμα 3), κάθε εκπρόσωπος σε μια συνέλευση που εκλέγεται σύμφωνα με το νόμο και με αυτούς τους κανόνες μπορεί, εάν είναι σε καλή κατάσταση, να ορίσει εγγράφως έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο για να ενεργήσει σε περίπτωση απουσίας αυτού του αντιπροσώπου σε οποιαδήποτε συνέλευση ή άλλη συνεδρίαση των αντιπροσώπων που διεξάγεται σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες. Αυτός ο διορισμός αναπληρωτή παύει να ισχύει μετά την αναβολή της αντίστοιχης συνέλευσης ή συνεδρίασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Άρθρο Ι, Τμήμα 4. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου αναπληρωματικού αντιπροσώπου, ο Πρόεδρος της πόλης έχει το δικαίωμα να καλύψει κενές θέσεις σε αντιπροσωπείες σε συνελεύσεις κατά τη διάρκεια συνελεύσεων και μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης συνέλευσης. Αυτό το δικαίωμα πλήρωσης κενών θέσεων παύει μετά την αναβολή της συνέλευσης ή άλλης συνεδρίασης.

Οι αυτόματοι αντιπρόσωποι στη Συνέλευση του Κράτους πρέπει να εμφανιστούν και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως και δεν θα τους επιτρέπεται να ορίσουν αναπληρωματικούς αντιπροσώπους.

Ενότητα 10: Προκλήσεις για τους αντιπροσώπους

Α. Πριν από την έναρξη της Συνέλευσης της Πολιτείας, το πέντε τοις εκατό (5%) των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών ή πεντακόσιοι (500) εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί σε οποιαδήποτε πόλη (όποια είναι μικρότερη) μπορούν να αμφισβητήσουν οποιονδήποτε αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους που εκλέγονται από την πόλη τους.

Β. Η αμφισβήτηση παρέχεται στον Πρόεδρο του Κράτους με συστημένη ή επικυρωμένη αλληλογραφία και πρέπει να ληφθεί τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη της κρατικής σύμβασης. Αντίγραφο της αμφισβήτησης θα αποσταλεί σε όλους τους αντιπροσώπους που αμφισβητήθηκαν και στον Πρόεδρο της πόλης από τον δήμο από τον οποίο εξελέγη κάθε αντιπρόσωπος που αμφισβητήθηκε.

Γ. Ο Πρόεδρος του Κράτους θα ειδοποιήσει την Επιτροπή Διαπιστευτηρίων για την αμφισβήτηση και θα συγκληθεί συνεδρίαση της εν λόγω επιτροπής τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την πρώτη σύνοδο της Συνέλευσης, και θα επιτρέπεται και στις δύο πλευρές ισότιμα καιρός να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους.

Δ. Η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων εκδίδει απόφαση πριν από τη σύγκληση της Συνέλευσης. Κανένας αντιπρόσωπος που αμφισβητείται δεν μπορεί να ψηφίσει επί της έκθεσης της επιτροπής που αφορά την αντίστοιχη αμφισβήτησή του, ούτε ένας αντιπρόσωπος που αμφισβητείται θα συμμετέχει ως μέλος της επιτροπής όσον αφορά την αντίστοιχη αμφισβήτησή του.

Ενότητα 11: Προκαταρκτική Επιτροπή Πλατφόρμας και Επιτροπή Κανόνων Προσυνέλευσης. 15

Α. Όταν, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, πρόκειται να συσταθεί Επιτροπή Πλατφόρμας, τότε ο Πρόεδρος του Κράτους, τουλάχιστον δέκα (10) εβδομάδες πριν από την έναρξη της κρατικής σύμβασης, θα διορίσει δύο (2) άτομα από κάθε κράτος γερουσιαστική περιφέρεια σε μια Προκαταρκτική Επιτροπή Πλατφόρμας η οποία θα διεξάγει δημόσιες ακροάσεις σε όλη την πολιτεία στην πλατφόρμα. Τέτοιες δημόσιες ακροάσεις μπορούν να διεξαχθούν εξ αποστάσεως, κατά την κρίση του κρατικού προέδρου, για να διασφαλιστεί η υγεία και η ευημερία όλων των συμμετεχόντων. Η Προκαταρκτική Επιτροπή Πλατφόρμας προετοιμάζει ένα προσχέδιο της πλατφόρμας και το παραδίδει στην Επιτροπή Πλατφόρμας τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από το άνοιγμα της Κρατικής Σύμβασης.

Β. Τουλάχιστον δέκα (10) εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε κρατικής σύμβασης, ο Πρόεδρος του Κράτους θα διορίσει μια Επιτροπή Κανόνων Προ της Σύμβασης για να προτείνει αλλαγές στους Κανόνες του Κράτους Μέρους και να προτείνει κανόνες σύμβασης στην Επιτροπή Κανόνων και Ψηφισμάτων .

Ενότητα 12: Επιτροπές Κρατικής Συνέλευσης

Οι επιτροπές της Κρατικής Σύμβασης θα περιλαμβάνουν μια Επιτροπή Διαπιστευτηρίων. μια Επιτροπή για τη Μόνιμη Οργάνωση, μια Επιτροπή για τους Κανόνες και τα Ψηφίσματα, και άλλες επιτροπές που θα καθοριστούν από την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους. Θα υπάρχει μια Επιτροπή Πλατφόρμας σε κάθε Συνέλευση Κράτους όπου θα ορίζεται υποψήφιος κυβερνήτης. Τα μέλη κάθε επιτροπής εκλέγονται σύμφωνα με το Άρθρο Ι, Τμήμα 3. Οι επιτροπές εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες μαζί με οποιεσδήποτε άλλες ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους:

A. Διαπιστευτήρια – Αναφέρετε όλες τις προκλήσεις στους αντιπροσώπους σύμφωνα με το Άρθρο III, Ενότητα 10, παραπάνω.

Β. Μόνιμος Οργανισμός – Να ορίσει τον Μόνιμο Πρόεδρο και τον Μόνιμο Γραμματέα της Συνέλευσης του Κράτους και να διορίσει τους Λοχίες και τις Σελίδες της Κρατικής Συνέλευσης.

Γ. Κανόνες και Ψηφίσματα – Να προτείνει αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες σε αυτούς τους κανόνες και να προτείνει διαδικασίες για την Κρατική Σύμβαση και τα ψηφίσματα που θα κριθούν απαραίτητα ή κατάλληλα από την επιτροπή.

Δ. Πλατφόρμα – Να παρουσιάσει στη Συνέλευση του Κράτους μια πλατφόρμα και τέτοια ψηφίσματα που κρίνονται κατάλληλα από την επιτροπή.

Το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή περισσότερα των μελών οποιασδήποτε επιτροπής επιτρέπεται να υποβάλουν έκθεση μειοψηφίας στη Συνέλευση του Κράτους για οποιοδήποτε θέμα αποφασίσει η επιτροπή. Η λειτουργία και η θητεία κάθε επιτροπής λήγει με αναβολή της κρατικής σύμβασης.

Ενότητα 13: Υποστήριξη Υποψηφίων

Α. Η Πολιτειακή Συνέλευση και οι συνελεύσεις περιφερειών του Κογκρέσου θα εγκρίνουν υποψηφίους για υποψηφιότητα σε καθένα από τα γραφεία της πολιτείας ή τα γραφεία περιφέρειας του Κογκρέσου, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο θα συμμετάσχουν στις προκριματικές εκλογές ως υποψήφιοι που εγκρίνονται από το κόμμα. Κάθε υποψήφιος που λαμβάνει δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε οποιαδήποτε ανακοινωθείσα, τελική ή αποδεκτή ονομαστική ψηφοφορία θα είναι επιλέξιμος για προκριματικά. Αυτός ο υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος εάν:

1. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει λάβει τουλάχιστον το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ψήφων των αντιπροσώπων της συνέλευσης που είναι παρόντες και ψηφίζουν σε οποιαδήποτε ονομαστική ψηφοφορία που έγινε για έγκριση ή προτεινόμενη έγκριση ενός υποψηφίου για τέτοιο αξίωμα. ή

2. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν λαμβάνει τουλάχιστον το δύο τοις εκατό (2%) των έγκυρων υπογραφών των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών στην πολιτεία ή σε μια περιφέρεια του Κογκρέσου, όπως ισχύει. ή

3. Καμία έγκυρη αντίθετη υποψηφιότητα δεν έχει κατατεθεί για υποψηφιότητα σε τέτοιο αξίωμα μέχρι τις τέσσερις (4:00) μ.μ. της δέκατης τέταρτης (14ης) ημέρας μετά το κλείσιμο της συνέλευσης.

Β. Η πολιτειακή γερουσιαστική, η συνέλευση και η συνέλευση της περιφέρειας των δικαστών θα εγκρίνουν έναν υποψήφιο για υποψηφιότητα σε καθεμία από τη γερουσία, τη συνέλευση ή τον δικαστή των γραφείων διαθήκης της πολιτείας, ανάλογα με την περίπτωση. Η μόνη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε ως υποψήφιος σε μια συνέλευση θα είναι ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος Δημοκρατικός στην αντίστοιχη περιφέρεια. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο θα συμμετάσχουν στις προκριματικές εκλογές ως υποψήφιοι που εγκρίνονται από το κόμμα. Κάθε υποψήφιος που λαμβάνει 15% σε οποιαδήποτε ανακοινωθεί, τελική ή αποδεκτή ονομαστική ψηφοφορία θα είναι επιλέξιμος για προκριματικά. Ένας τέτοιος υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος εάν:

 1. κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει λάβει τουλάχιστον το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ψήφων των αντιπροσώπων της συνέλευσης σε οποιαδήποτε ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε για έγκριση ή προτεινόμενη έγκριση ενός υποψηφίου για τέτοιο αξίωμα· ή
 2. κανένα άλλο πρόσωπο δεν λαμβάνει τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) των έγκυρων υπογραφών των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών στην περιφέρεια. ή
 3. καμία έγκυρη αντίθετη υποψηφιότητα δεν έχει κατατεθεί για υποψηφιότητα σε τέτοιο αξίωμα μέχρι τις τέσσερις (4:00) μ.μ. της δέκατης τέταρτης (14ης) ημέρας μετά το κλείσιμο της συνέλευσης.

Ενότητα 14: Διορισμός και επιλογή υποψηφίων που έχουν εγκριθεί από το κόμμα

Α. Οι υποψήφιοι για υποψηφιότητα μπορούν να προταθούν από το βήμα οποιασδήποτε συνέλευσης από οποιονδήποτε εκπρόσωπο. Κάθε φορά που προτείνονται δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι για υποψηφιότητα σε οποιοδήποτε αξίωμα, η μεταξύ τους ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική κλήση.

Β. Ο γραμματέας της συνέλευσης θα συγκαλέσει τη λίστα και θα τηρεί αληθές αρχείο, εγγράφως, της ψήφου κάθε αντιπροσώπου που έχει δικαίωμα ψήφου και ψήφου στη συνέλευση και, στο τέλος της ονομαστικής κλήσης, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της η ψήφος. Ο γραμματέας καταθέτει αυτό το αρχείο στα κεντρικά γραφεία της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους, όπου θα φυλάσσεται για περίοδο έξι (6) μηνών μετά την αναβολή της σύμβασης και το αρχείο αυτό θα είναι ανοιχτό σε δημόσια επιθεώρηση σε κάθε εύλογο χρόνο.

17

Γ. Για να λάβει την έγκριση μιας συνέλευσης, ένας υποψήφιος πρέπει να λάβει την πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων και ψηφοφόρων αντιπροσώπων της συνέλευσης. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία για την επιλογή υποψηφίου που έχει εγκριθεί από κόμμα καταλήξει σε ισοψηφία, αυτή η ισοψηφία διαλύεται με την ψήφο του μόνιμου προέδρου της συνέλευσης, αλλά αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει το δικαίωμα ψήφου του μόνιμου προέδρου. εκπροσωπούν στην πρώτη θέση.

Ενότητα 15: Πιστοποίηση καταλόγου.

Ο γραμματέας κάθε συνέλευσης θα προετοιμάσει έναν ακριβή κατάλογο, τυπωμένο χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένο, των υποψηφίων που εγκρίνονται από τη συνέλευση, καθώς και των υποψηφίων που λαμβάνουν τουλάχιστον το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ψήφων των αντιπροσώπων της συνέλευσης που είναι παρόντες και ψηφίζουν σε κάθε ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε για την έγκριση ή την προτεινόμενη έγκριση ενός υποψηφίου, ανεξάρτητα από το αν ο υποψήφιος που υποστήριξε το κόμμα έλαβε ομόφωνη ψήφο στην τελευταία ψηφοφορία, με τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τις πόλεις του ατόμου που υποστηρίζεται ή λαμβάνει το δεκαπέντε τοις εκατό ( 15%) των ψήφων και τον τίτλο του αξιώματος για το οποίο κάθε άτομο είναι υποψήφιο. Ο κατάλογος αυτός θα πιστοποιείται από τον μόνιμο πρόεδρο και τον γραμματέα της συνέλευσης και θα παραδίδεται στον υφυπουργό από τον πρόεδρο της συνέλευσης το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά τη λήξη της συνέλευσης. Μαζί με αυτόν τον κατάλογο, ο εν λόγω πρόεδρος θα καταθέσει επίσης στον Υπουργό Εξωτερικών τα ονόματα, τις οδικές διευθύνσεις και τις πόλεις των προσώπων που επιλέχθηκαν ως υποψήφιοι για Προεδρικούς Εκλογείς, σύμφωνα με τη διάταξη της Ενότητας 17 παρακάτω. Αντίγραφα τέτοιων καταλόγων παραδίδονται επίσης στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους.

Ενότητα 16: Προσδιοριστική ψηφοφορία για την πολυφωνία.

Κάθε φορά που πρόκειται να διεξαχθούν προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφιοτήτων σε πολιτειακό ή περιφερειακό γραφείο σύμφωνα με τη διάταξη του Κρατικού Πρωτογενούς Νόμου, που ορίζεται στον Τίτλο 9 του Γενικού Καταστατικού του Κονέκτικατ, όπως το ίδιο μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό, ο υποψήφιος του Δημοκρατικό Κόμμα για τέτοιο αξίωμα θα είναι το πρόσωπο που λαμβάνει την πλειάδα των ψήφων.

Ενότητα 17: Προεδρικοί Εκλέκτορες.

Κατά το έτος των προεδρικών εκλογών, οι Προεδρικοί Εκλέκτορες διορίζονται στη Συνέλευση του Κράτους με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων αντιπροσώπων.

Ενότητα 18: Αντιπρόσωποι της Εθνικής Συνέλευσης.

Οι αντιπρόσωποι στις Εθνικές Συνελεύσεις θα εκλέγονται σύμφωνα με τον Χάρτη της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής. Η διαδικασία επιλογής αντιπροσώπων θα πρέπει να ολοκληρωθεί αρκετά νωρίς για να μπορέσουν οι εκπρόσωποι να συμμετάσχουν πλήρως στις επιτροπές της Εθνικής Συνέλευσης.

Ενότητα 19: Κανόνας μονάδας.

Ο κανόνας μονάδας δεν επιτρέπεται σε καμία σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι μια αντιπροσωπεία από μια πόλη μπορεί να μην απαιτείται να ψηφίσει ως μονάδα.

Για νόμιμες αναφορές, βλέπε Conn. Gen. Stat. Δευτ. 9-383 έως 9-393. Τα καταστατικά που αναφέρονται στο παρόν για το παρόν άρθρο ενδέχεται να μην είναι τα αποκλειστικά εφαρμοστέα καταστατικά.

ΑΡΘΡΟ IV ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ενότητα 1: Κενή θέση στην έγκριση (πριν από το Δημοτικό)

Α. Εάν ένα πρόσωπο που έχει εγκριθεί για υποψηφιότητα σε αξίωμα ή για εκλογή στη θέση του μέλους της δημοτικής επιτροπής, πριν από είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη των εκλογών στις προκριματικές εκλογές, πεθάνει ή, πριν από δέκα ημέρες πριν από την ημέρα της προκριματικά, αποσύρει το όνομά τους από την υποψηφιότητά τους ή για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται από το αξίωμα ή τη θέση για την οποία είναι υποψήφιοι, τότε η Κρατική Κεντρική Επιτροπή, η δημοτική επιτροπή ή άλλη αρχή του κόμματος που ενέκρινε αυτόν τον υποψήφιο μπορεί να εγκρίνει να καλύψουν τέτοια κενή θέση ή να προβλέπουν την πραγματοποίηση αυτής της έγκρισης, με τρόπο που ορίζεται στο Conn. Gen. Stat. Sec. 9-460, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς, και βεβαιώστε στον γραμματέα και τον δημοτικό υπάλληλο ή στον γραμματέα του κράτους, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα του προσώπου που προσυπογράφεται. Εάν αυτή η πιστοποίηση γίνει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη των εκλογών στις προκριματικές εκλογές, σε περίπτωση τέτοιας έγκρισης για την αντικατάσταση υποψηφίου που έχει πεθάνει, ή τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα των προκριματικών, Στην περίπτωση μιας τέτοιας έγκρισης για την αντικατάσταση ενός υποψηφίου που αποσύρθηκε ή αποκλείστηκε, αυτό το πρόσωπο που εγκρίθηκε με αυτόν τον τρόπο θα συμμετέχει στις προκριματικές εκλογές ως υποψήφιος που έχει εγκριθεί από το κόμμα, εκτός από όσα προβλέπονται στο Conn. Gen. Stat. Sec. 9-416 και Sec. 9-417.

Β. Ο Πρόεδρος του Κράτους έχει το δικαίωμα να ψηφίσει για τη διάλυση μιας ισοψηφίας όταν μια κενή θέση σε μια έγκριση πρόκειται να καλυφθεί από την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους.

Ενότητα 2: Κενή θέση υποψηφιότητας (Μετά την Πρωτοβάθμια και Πριν από τις Εκλογές). Α. Όταν προκύψει η κενή θέση.

(α) Περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) ημέρες πριν από την έναρξη των κάλπες (εκτός θανάτου). Εάν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα για αξίωμα και ο υποψήφιος στη συνέχεια, αλλά πριν από είκοσι τέσσερις (24) ημέρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες την ημέρα των εκλογών για τις οποίες έγινε η υποψηφιότητα, αποσύρεται από την υποψηφιότητα ή για οποιαδήποτε γιατί ο υποψήφιος αποκλείεται από το αξίωμα, τότε η κενή θέση θα καλυφθεί όπως ορίζεται στο Conn. Gen. Stat. Sec. 9-460, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν.

(β) Θάνατος.

(i) Εάν ένας υποψήφιος αποβιώσει πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη των κάλπες την ημέρα των εκλογών για την οποία έγινε η υποψηφιότητα, τότε η κενή θέση θα καλυφθεί όπως ορίζει η Conn. Gen. . Sec. 9-460, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν.

(ii) Εάν ένας υποψήφιος πεθάνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από το άνοιγμα των κάλπες την ημέρα των εκλογών για τις οποίες έγινε η υποψηφιότητα και πριν από το κλείσιμο των κάλπες, τότε όπως ορίζεται στο Συνδ. Γεν. Στατ. Sec. 9-460, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν.

Β. Πώς καλύπτεται η κενή θέση.

 1. (α) Υποψήφιος σε όλη την επικράτεια. Σε περίπτωση αξιώματος για το οποίο μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι εκλέκτορες της πολιτείας, η κενή θέση αναπληρώνεται από την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους, η οποία συνέρχεται μετά από ειδοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών, με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφορία.
 2. (β) Υποψήφιος του Κογκρέσου. Στην περίπτωση του αξιώματος του μέλους του Κογκρέσου, η κενή θέση θα καλυφθεί από τα Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτείας που εκπροσωπούν την επικράτεια εντός της περιφέρειας του Κογκρέσου, που συνέρχονται μετά από ειδοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφοριών .
 3. (γ) Περιφέρεια Μονής Πόλης, Αντιπρόσωπος της Συνέλευσης. Στην περίπτωση του γραφείου του επιμελητή δικαστή μιας πόλης, του πολιτειακού γερουσιαστή, του εκπροσώπου της πολιτείας, του εκπροσώπου της συνέλευσης ή οποιουδήποτε άλλου αξιώματος που δεν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στο παρόν:

  (i) 60 ή περισσότερες ημέρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες (εκτός από τον θάνατο): Όταν η κενή θέση είναι εξήντα (60) ημέρες ή περισσότερες αλλά πριν από είκοσι τέσσερις (24) ημέρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες την ημέρα των εκλογών για που έχει υποδειχθεί, τότε η κενή θέση θα καλυφθεί με την εκ νέου σύγκληση του οργάνου που προηγουμένως είχε αποφασίσει την έγκριση του κόμματος για το αξίωμα, συνεδρίαση μετά από ειδοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών, με πλειοψηφία των παρόντων και ψήφων, εκτός από το ότι το προηγούμενο εγκριτικό όργανο ήταν κοινοβουλευτικό σώμα, τότε συγκαλείται η δημοτική επιτροπή για την κάλυψη της κενής θέσης. Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος ισχύουν επίσης στην περίπτωση της αντιπροσωπείας της κρατικής σύμβασης μιας πόλης που δεν κατανέμεται σωστά όπως απαιτείται από το άρθρο. III, Ενότητα 3. Σε περίπτωση τέτοιας ακατάλληλης κατανομής, το όργανο έγκρισης θα καλύψει τυχόν κενές θέσεις για τις υποεκπροσωπούμενες περιφέρειες της Γερουσίας και θα μειώσει αντίστοιχα τον αριθμό των αντιπροσώπων από τις υπερεκπροσωπούμενες γερουσιαστικές περιφέρειες.

  (ii) Λιγότερο από 60 ημέρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες (εκτός θανάτου): Όταν η κενή θέση εμφανίζεται λιγότερο από εξήντα (60) ημέρες αλλά πριν από είκοσι τέσσερις (24) ημέρες πριν από την έναρξη των κάλπες την ημέρα των εκλογών για που έχει υποδειχθεί, τότε η κενή θέση θα καλυφθεί από τη δημοτική επιτροπή της πόλης, εντός της οποίας προέκυψε η κενή θέση, που συνεδριάζει μετά από προειδοποίηση τουλάχιστον τριών (3) ημερών, με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων, ή όπως διαφορετικά προβλέπουν οι τοπικοί κανόνες του κόμματος.

 

(iii) Θάνατος Πάνω από 24 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες: Όπου η κενή θέση επέρχεται λόγω θανάτου του υποψηφίου περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες την ημέρα των εκλογών για την οποία έχει υποβληθεί τέτοια υποψηφιότητα γίνει, τότε η κενή θέση θα καλυφθεί, μετά από εύλογη ειδοποίηση, από την δημοτική επιτροπή της πόλης εντός της οποίας προέκυψε η κενή θέση με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων ή όπως άλλως ορίζουν οι τοπικοί κανόνες του κόμματος.

 1. (δ) Πολυαστική Περιφέρεια. Στην περίπτωση του γραφείου μιας πολιτειακής συνέλευσης γερουσιαστών πολλών πόλεων ή δικαστής διαθήκης:

  (i) 60 ή περισσότερες ημέρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες (εκτός από τον θάνατο): Όταν η κενή θέση είναι εξήντα (60) ημέρες ή περισσότερες αλλά πριν από είκοσι τέσσερις (24) ημέρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες την ημέρα των εκλογών για που έχει υποδειχθεί, τότε η κενή θέση θα καλυφθεί με την εκ νέου σύγκληση του οργάνου που προηγουμένως αποφάσισε την έγκριση του κόμματος για το αξίωμα, συνεδρίαση μετά από τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ειδοποίηση, με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων.

  (ii) Λιγότερο από 60 ημέρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες (εκτός θανάτου): Όταν η κενή θέση εμφανίζεται λιγότερο από εξήντα (60) ημέρες αλλά πριν από είκοσι τέσσερις (24) ημέρες πριν από την έναρξη των κάλπες την ημέρα των εκλογών για στην οποία έχει υποβληθεί τέτοια υποψηφιότητα, τότε η κενή θέση θα καλυφθεί, με προειδοποίηση τουλάχιστον τριών (3) ημερών, λιγότερο από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους και τους Προέδρους της πόλης για την περιφέρεια εντός της οποίας προέκυψε η θέση, με πλειοψηφία. των παρόντων και ψηφοφόρων.

  (iii) Θάνατος Πάνω από 24 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες: Όπου η κενή θέση επέρχεται λόγω θανάτου του υποψηφίου περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες την ημέρα των εκλογών για την οποία έχει υποβληθεί τέτοια υποψηφιότητα γίνει, τότε η κενή θέση θα καλυφθεί, μετά από προειδοποίηση τουλάχιστον τριών (3) ημερών, από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους και τους Προέδρους της πόλης για την περιφέρεια εντός της οποίας έχει προκύψει η κενή θέση, με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων. . Εάν η θέση αυτή προκύψει λιγότερο από οκτώ (8) ημέρες πριν από την έναρξη των κάλπες, αρκεί εύλογη ειδοποίηση.

 2. (ε) Εάν ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους ή ο Πρόεδρος της πόλης που καλείται σύμφωνα με το εδάφιο (δ) του παρόντος τμήματος Β να καλύψει μια κενή θέση δεν κατοικεί στην περιφέρεια για την οποία πρόκειται να καλυφθεί μια κενή θέση, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Πολιτείας ή Ο Πρόεδρος της πόλης θα διορίσει πληρεξούσιο που είναι ψηφοφόρος στην εν λόγω περιφέρεια για την κάλυψη αυτής της κενής θέσης.
 3. (στ) Κανένας υποψήφιος δεν θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί έως ότου κατατεθεί στον Υπουργό της Πολιτείας επιστολή αποχώρησης υπογεγραμμένη από τον εν λόγω υποψήφιο στην περίπτωση γραφείου πολιτείας ή περιφέρειας ή γραφείου πολιτειακού γερουσιαστή ή εκπροσώπου πολιτείας από οποιαδήποτε περιφέρεια, ή με τον δημοτικό υπάλληλο σε περίπτωση δημοτικού γραφείου εκτός από τον πολιτειακό γερουσιαστή ή τον εκπρόσωπο της πολιτείας. Αντίγραφο της επιστολής υπαναχώρησης του υποψηφίου προς τον δημοτικό υπάλληλο κατατίθεται επίσης στον Γραμματέα της Επικρατείας.

Ενότητα 3: Ισοπαλία ψήφου για την κάλυψη κενής θέσης.

Α. Ο Πρόεδρος του Κράτους έχει το δικαίωμα να ψηφίσει για τη διάλυση μιας ισοψηφίας όταν μια κενή θέση σε μια υποψηφιότητα πρόκειται να καλυφθεί από την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους.

Β. Όταν προκύψει ισοψηφία μεταξύ των μελών της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής και των Προέδρων της Δημοτικής Επιτροπής για την κάλυψη κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους που είναι ανώτερο από άποψη σωρευτικής υπηρεσίας ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους που εκπροσωπεί την Η περιφέρεια εντός της οποίας εμφανίζεται η κενή θέση, ή μέρος αυτής, έχει το δικαίωμα να ψηφίσει για τη διάλυση της ισοψηφίας.

Γ. Εάν η αρχαιότητα δύο ή περισσότερων μελών της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής είναι πανομοιότυπη για τους σκοπούς της διάλυσης μιας ισοπαλίας σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, το μέλος που θα διαλύσει την ισοπαλία θα καθορίζεται με τυχαία διαδικασία.

Ενότητα 4: Πιστοποίηση Πληρωμένης Κενής Θέσης.

Α. Κάθε φορά που καλυφθεί μια κενή θέση σε μια υποψηφιότητα για ένα πολιτειακό ή περιφερειακό γραφείο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η αγωγή κοινοποιείται αμέσως στον Πρόεδρο της Πολιτείας, ο οποίος θα πιστοποιήσει το ίδιο όπως ορίζει ο νόμος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, η πιστοποίηση αυτή γίνεται από τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους.

Β. Κάθε φορά που πληρούται μια κενή θέση σε υποψηφιότητα σε αξίωμα για το οποίο μπορούν να ψηφίσουν μόνο οι εκλέκτορες μιας και μόνο πόλης, ο Δημοτικός Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της δημοτικής επιτροπής βεβαιώνει αμέσως το ίδιο όπως ορίζει το καταστατικό, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Η πιστοποίηση μιας τέτοιας υποψηφιότητας για την κάλυψη κενής θέσης λόγω θανάτου ή έκπτωσης περιλαμβάνει δήλωση που θα αναφέρει τον λόγο για την κενή αυτή θέση.

Ενότητα 5: Κενή θέση, Προεδρικός Εκλέκτορας, Αντιπρόσωπος, Αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος στην Εθνική Συνέλευση

Οποιαδήποτε κενή θέση στη θέση του εκπροσώπου ή του αναπληρωματικού εκπροσώπου στη Δημοκρατική Εθνική Συνέλευση θα καλυφθεί σύμφωνα με το Σχέδιο Επιλογής Αντιπροσώπων του Κονέκτικατ. Μια κενή θέση στη θέση του προεδρικού εκλογέα που προκύπτει πριν από τις εκλογές στις οποίες θα εκλεγούν προεδρικοί εκλέκτορες, καλείται από την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους, που συνεδριάζει μετά από ειδοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών, με πλειοψηφία των όσοι είναι παρόντες και ψηφίζουν. Κενή θέση στη θέση του προεδρικού εκλογέα που επέρχεται κατά ή μετά την εκλογή κατά την οποία θα εκλεγούν προεδρικοί εκλέκτορες, πληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Conn. Gen. Stat. Sec. 9-176.

Για νόμιμες αναφορές, βλέπε Conn. Gen. Stat. Δευτ. 9-164 έως 9-237, Sec. 9-428 και Sec. 9-460. Τα καταστατικά που αναφέρονται στο παρόν για το παρόν άρθρο ενδέχεται να μην είναι τα αποκλειστικά εφαρμοστέα καταστατικά.

ΑΡΘΡΟ V ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Α. Κάθε εκλέκτορας που είναι εγγεγραμμένος στο Δημοκρατικό Κόμμα του Κονέκτικατ μπορεί να υποβάλει καταγγελία για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με την ερμηνεία και την επίδραση των κανόνων και διαδικασιών του κράτους ή του τοπικού κόμματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγκρίσεων. Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Πολιτεία. Το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της καταγγελίας, ο Πρόεδρος:

 1. Ενημερώστε την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους και τα μέλη στην ισχύουσα περιφέρεια της διαφοράς και
 2. Ορίστε Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών για να εξετάσει το θέμα. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) ούτε περισσότερα από πέντε (5) μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους, τα οποία διορίζονται από τον Πρόεδρο, κανένα από τα οποία δεν εκπροσωπεί την εν λόγω περιφέρεια ή περιφέρειες.

Β. Η Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών:

 1. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών ορίζει χρόνο και τόπο για την εκδίκαση της εν λόγω διαφοράς εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το διορισμό της.
 2. Τα μέρη της διαφοράς θα λάβουν ειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από την ακρόαση, εκτός εάν οι ακραίες περιστάσεις απαιτούν λιγότερη ειδοποίηση. Αυτή η ακρόαση μπορεί να διεξαχθεί με όλους τους συμμετέχοντες να εμφανίζονται αυτοπροσώπως ή εικονικά, κατά την κρίση του Προέδρου.
 3. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών εκδίδει την απόφασή της εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ακρόασης και γραπτό αντίγραφο αυτής της απόφασης κατατίθεται στην Κεντρική Επιτροπή του Κράτους και παρέχεται σε κάθε μέρος της διαφοράς.
 4. Όταν προκύψουν επείγουσες περιστάσεις, ο Πρόεδρος του Κράτους έχει την εξουσία να τροποποιεί τις χρονικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Γ. Για την επίλυση οποιωνδήποτε τέτοιων διαφορών, τα Κεντρικά Μέλη των Πολιτειών μπορούν να ζητήσουν τις άτυπες απόψεις από τον Σύμβουλο της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους. Η παροχή τέτοιων άτυπων απόψεων από τον Σύμβουλο της Κρατικής Κεντρικής Επιτροπής δεν θα απαγορεύει στον εν λόγω Σύμβουλο να συμβουλεύει την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

Δ. Η απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών είναι οριστική, οριστική και δεσμευτική για όλα τα μέρη.

Για νόμιμες αναφορές, βλέπε Conn. Gen. Stat. Sec. 9-387. Τα καταστατικά που αναφέρονται στο παρόν για το παρόν άρθρο ενδέχεται να μην είναι τα αποκλειστικά εφαρμοστέα καταστατικά.

ΑΡΘΡΟ VI ΠΡΩΤΟΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι υποψηφιότητες του Δημοκρατικού Κόμματος σε όλα τα δημόσια αξιώματα και η εκλογή σε δημοτική επιτροπή και εκπροσώπους σε συνελεύσεις θα γίνονται από κάθε άποψη σύμφωνα με τους Κανόνες του Κράτους Μέρους, όπως μπορεί να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διεκδικήσει σε προκριματικές εκλογές για οποιοδήποτε πολιτειακό ή περιφερειακό γραφείο πολλών πόλεων, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό έχει λάβει τουλάχιστον το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ψήφων των παρόντων και ψηφοφοριών αντιπροσώπων της συνέλευσης σε τουλάχιστον μία ονομαστική ψηφοφορία σε μια δεόντως συγκληθείσα και διεξαχθείσα συνέλευση για την έγκριση των υποψηφίων για τέτοια αξιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ αυτών των κανόνων, ή το πρόσωπο αυτό έχει λάβει τις έγκυρες υπογραφές του δύο τοις εκατό (2%) των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών στην Πολιτεία ή την περιφέρεια του Κογκρέσου, ή τις έγκυρες υπογραφές του πέντε τοις εκατό (5%) των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών στην Πολιτειακή Γερουσία, Συνέλευση ή Δικαστή της Περιφέρειας Διαθήκης.

ΑΡΘΡΟ VII ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Οι ακόλουθοι κανόνες θα διέπουν τις δραστηριότητες του Δημοκρατικού Κόμματος σε κάθε πόλη της πολιτείας, ανεξάρτητα από το αν το τοπικό κόμμα έχει υιοθετήσει τους δικούς του κανόνες ή όχι, ανεξάρτητα από τυχόν τοπικό κομματικό κανόνα για το αντίθετο.

Ενότητα 1: Εκλογή Δημοτικών Επιτροπών

Α. Οι υποψήφιοι για μέλη της δημοτικής επιτροπής θα επιλέγονται από τα εγγεγραμμένα μέλη αυτού του κόμματος σε κοινοβουλευτική ομάδα ή μέσω απευθείας προκριματικών που διεξάγονται σύμφωνα με το Γενικό Καταστατικό του Κονέκτικατ. Οποιοιδήποτε υποψήφιοι εγκρίνονται στην κοινοβουλευτική ομάδα υπό τις συνθήκες όπου δεν υπάρχουν προκριματικές θα θεωρούνται εκλεγμένοι από την ημερομηνία των προκριματικών. Μια δημοτική επιτροπή μπορεί να εγκριθεί και να εκλεγεί σε περιφερειακή βάση, όπως μπορεί να ορίσει αυτή η δημοτική επιτροπή.

Β. Συλλογή. Στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, οποιοδήποτε επιλέξιμο άτομο μπορεί να οριστεί από το βήμα, ανεξάρτητα από τυχόν απαιτήσεις ειδοποίησης ή προεγγραφής στους τοπικούς κανόνες. Γνωστοποίηση του χρόνου, του τόπου και του σκοπού της εν λόγω συνέλευσης θα δίδεται σε όλους τους εγγεγραμμένους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους του δήμου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες, αλλά όχι περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνέλευση με δημοσίευση της ίδιας. σε εφημερίδα γενικής κυκλοφορίας στο δήμο. Σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ομάδα που καλείται δεόντως για την έγκριση των μελών μιας δημοτικής επιτροπής, οι υποψηφιότητες για τέτοια μέλη της δημοτικής επιτροπής μπορούν να γίνουν με (1) παρουσίαση στην κοινοβουλευτική ομάδα μιας ψηφοφορίας που αποτελείται από έναν αριθμό ατόμων ίσο ή μικρότερο από τον αριθμό της πόλης τα μέλη της επιτροπής να εκλέγονται όπως ορίζεται από τους τοπικούς κανόνες του κόμματος ή (2) με την ανάδειξη μεμονωμένων υποψηφίων. Η ψηφοφορία με ψηφοφορία επιτρέπεται μόνο όταν η εκλογή είναι μεταξύ δύο ή περισσότερων ίσων ψηφίων. Κατά την έγκριση τέτοιων υποψηφίων, η ψηφοφορία θα γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κομματικούς κανόνες, αλλά σε καμία περίπτωση ένα μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν ψηφίζει μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων από αυτούς που θα εκλεγούν. Σε περίπτωση που δεν γίνει υιοθέτηση με την ανωτέρω αναφερόμενη μέθοδο, τότε δεν θα υπάρξει έγκριση και η εκλογή σε τέτοια δημοτική επιτροπή θα γίνει με απευθείας προκριματικές, όπως ορίζει ο νόμος.

Γ. Η καταβολή των τελών δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση ή την εκλογή υποψηφίου για οποιαδήποτε θέση τοπικής επιτροπής κόμματος ή δημοτικής επιτροπής.

Δ. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει στην δημοτική επιτροπή εκτός εάν είναι εγγεγραμμένο μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ενότητα 2: Πρωτοβάθμια Ημερομηνία

Την πρώτη Τρίτη του Μαρτίου κάθε ζυγού έτους, κάθε δημοτική επιτροπή, εάν χρειάζεται, θα διεξάγει προκριματικές εκλογές για την εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής.

Ενότητα 3: Όροι μελών

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, τα μέλη της δημοτικής επιτροπής υπηρετούν για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την Τετάρτη μετά την πρώτη Τρίτη του Μαρτίου κάθε ζυγού έτους και λήγει την πρώτη Τρίτη του Μαρτίου του το επόμενο ζυγό έτος.

Ενότητα 4: Εκλογή και Πρόσκληση Οργανωτικής Συνέλευσης

Α. Το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα που έχει καθοριστεί για τη διεξαγωγή προκριματικών για την εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής, ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής που ασκεί καθήκοντα κατά το χρόνο των προκριματικών θα συγκαλέσει συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων. δημοτική επιτροπή με σκοπό την εκλογή τέτοιων στελεχών της δημοτικής επιτροπής σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες του κόμματος. Εάν αυτός ο Πρόεδρος της πόλης δεν συγκαλέσει, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή τη συνεδρίαση μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης περιόδου των τριάντα (30) ημερών, ο Αντιπρόεδρος που ασκεί τα καθήκοντά του κατά τον χρόνο των αρχικών θα συγκαλέσει τη συνεδρίαση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών. .

Β. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Αντιπρόεδρος δεν συγκαλέσει τη συνεδρίαση εντός της προβλεπόμενης περιόδου σαράντα οκτώ (48) ωρών, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους στην περιφέρεια συγκαλούν τη συνεδρίαση εντός των επόμενων σαράντα οκτώ (48) ωρών . Όταν η συνεδρίαση πρέπει να συγκληθεί από τον Αντιπρόεδρο ή ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους, η πρόσκληση της συνεδρίασης θα είναι έγκυρη ανεξάρτητα από οποιονδήποτε κατά τα άλλα ισχύοντα κανόνα σχετικά με τον χρόνο και την κοινοποίηση των συνεδριάσεων της δημοτικής επιτροπής.

Ενότητα 5: Απαρτία και ειδοποίηση

Α. Τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της δημοτικής επιτροπής αποτελούν απαρτία σε κάθε συνεδρίαση.

Β. Για τακτικές συνεδριάσεις, ο γραμματέας ειδοποιεί πέντε (5) ημέρες πριν από γραπτή ειδοποίηση σε όλα τα μέλη της Επιτροπής αναφέροντας τον χρόνο, τον τόπο και τον σκοπό ή την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις, ο Γραμματέας ειδοποιεί πριν από σαράντα οκτώ (48) ώρες γραπτή ειδοποίηση με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κούριερ, σε όλα τα μέλη της δημοτικής επιτροπής, αναφέροντας τον χρόνο, τον τόπο και τον σκοπό ή την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής. Ανακοίνωση για τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δημοτικής επιτροπής τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

Ενότητα 6: Έγκριση Πλαίσιο των Αντιπροσώπων της Σύμβασης

Α. Σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής ή της δημοτικής επιτροπής που καλείται δεόντως για την εκλογή αντιπροσώπων σε οποιοδήποτε συνέδριο, οι υποψηφιότητες για τους εν λόγω αντιπροσώπους μπορούν να γίνουν (1) με την παρουσίαση στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στην δημοτική επιτροπή ενός πίνακα που αποτελείται από έναν αριθμό ατόμων που δεν υπερβαίνει τα αριθμός τέτοιων αντιπροσώπων στους οποίους δικαιούται η πόλη σύμφωνα με τους κρατικούς κανόνες του Δημοκρατικού Κόμματος ή (2) με την ανάδειξη μεμονωμένων υποψηφίων. Η ψηφοφορία με ψηφοφορία επιτρέπεται μόνο όταν η εκλογή είναι μεταξύ δύο ή περισσότερων ίσων ψηφίων.

Β. Κατά την επιλογή τέτοιων αντιπροσώπων, κάθε μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ή μέλος της δημοτικής επιτροπής που είναι παρόν και ψηφίζει θα ψηφίζει υπέρ του αριθμού των αντιπροσώπων που δεν υπερβαίνει τον αριθμό ενός πίνακα όπως ορίζεται παραπάνω.

Γ. Η ψηφοφορία για τους αντιπροσώπους σε κάθε συνέλευση θα γίνεται με ατομική συνέλευση. Ενότητα 7: Αυξημένη συμμετοχή.

Η δημοτική επιτροπή, σε συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, μπορεί, με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων, να αυξήσει τα μέλη της, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα νέα μέλη θα αρχίσουν τα καθήκοντά τους την επόμενη ημέρα μετά την εκλογή τους και θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μόνο μέχρι επόμενη ημερομηνία εκλογής μελών Δημοτικής Επιτροπής.

Για νόμιμες αναφορές, βλέπε Conn. Gen. Stat. Sec. 9-393. Τα καταστατικά που αναφέρονται στο παρόν για το παρόν άρθρο ενδέχεται να μην είναι τα αποκλειστικά εφαρμοστέα καταστατικά.

Ενότητα 8: Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

Όλες οι συνεδριάσεις των πλήρους δημοκρατικών δημοτικών επιτροπών (εξαιρουμένων των επιτροπών, των υποεπιτροπών και άλλων υποομάδων των δημοτικών επιτροπών) θα είναι ανοιχτές στο κοινό για παρατήρηση και οι ψηφοφορίες δεν θα γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Παρά τα προαναφερθέντα, μια δημοτική επιτροπή μπορεί να συμμετέχει σε εκτελεστική συνεδρίαση υπό κατάλληλες συνθήκες που μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, τα ακόλουθα:

(Α) Συζήτηση σχετικά με την απόδοση, αξιολόγηση, υγεία, απόλυση ή απομάκρυνση (1) δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου, (2) υποψηφίου ή δυνητικού υποψηφίου για εκλογή ή διορισμό σε δημόσια θέση, (3) αξιωματούχου ή μέλους η δημοτική επιτροπή ή πρόσωπο που κατέχει θέση εντός του Δημοκρατικού Κόμματος ή υποψήφιος ή δυνητικός υποψήφιος γι' αυτό·

(Β) Συζήτηση στρατηγικής και διαπραγματεύσεων σε σχέση με εκκρεμείς ή απειλούμενες αξιώσεις ή δικαστικές διαφορές.

(Γ) Συζήτηση στρατηγικής όσον αφορά τις προεκλογικές εκστρατείες.
(Δ) Συζήτηση οικονομικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής άντλησης κεφαλαίων. (Ε) Συζήτηση στρατηγικής ασφάλειας. και
(ΣΤ) Συζήτηση θεμάτων που θεωρούνται εμπιστευτικά από το νόμο.

Στο βαθμό που είναι ευλόγως εφικτό, οι συνεδριάσεις της ολικής επιτροπής της πόλης θα πραγματοποιούνται σε μέρη προσβάσιμα σε όλα τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος και θα διεξάγονται σύμφωνα με τις διαθέσιμες στο κοινό ατζέντα. Οι ειδοποιήσεις για τις πλήρεις συνεδριάσεις της Δημοκρατικής Δημοτικής Επιτροπής και η ισχύουσα ημερήσια διάταξη θα παρέχονται στα μέλη της δημοτικής επιτροπής, αναρτώνται ηλεκτρονικά εάν είναι εφικτό από αυτή την επιτροπή, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τις εν λόγω συνεδριάσεις. Η συνάντηση μπορεί να διεξαχθεί αυτοπροσώπως ή εικονικά ή και τα δύο, κατά την κρίση του Προέδρου του Δήμου. Εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εικονικά, η δημοτική επιτροπή θα λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα άτομα που συμμετέχουν στη συνεδρίαση είναι αναγνωρίσιμα και μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία.

Ενότητα 9: Περιορισμός της ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους τοπικούς κανόνες του κόμματος, η ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται σε καμία συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής ή για την έγκριση υποψηφίων ή αντιπροσώπων.

Ενότητα 10: Κατάθεση Τοπικών Κανόνων και Κατάλογος Αξιωματικών και Μελών

Εντός μίας εβδομάδας μετά την ορκωμοσία σε νέα δημοτική επιτροπή και την εκλογή Αξιωματικών για οποιαδήποτε δεδομένη θητεία, ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής θα καταθέσει αντίγραφο των τοπικών κανόνων της δημοτικής επιτροπής, καθώς και κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις και άλλα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας των αξιωματικών και των μελών της δημοτικής επιτροπής (σε μορφή που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κράτους) με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κράτους.

Ενότητα 11: Όλες οι Δημοτικές Επιτροπές πρέπει να υιοθετήσουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, μια διαδικασία στους τοπικούς κανόνες τους για την κάλυψη κενών θέσεων στις επιτροπές τους.

Ενότητα 12: Κανόνες εικονικής συνάντησης

Μια δημοτική επιτροπή μπορεί να εκτελεί τις ευθύνες της μέσω τηλεφωνίας, βίντεο ή άλλων τεχνολογικών μέσων που παρέχουν εικονική παρουσία για τα μέλη της και άλλους συμμετέχοντες.

Μια δημοτική επιτροπή θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία του κόμματος είναι αναγνωρίσιμα και μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία. Αυτή η εικονική παρουσία θα ικανοποιεί την απαίτηση των Κανόνων του Κράτους Μέρους και των κανόνων της δημοτικής επιτροπής για την παρουσία των μελών για λόγους απαρτίας και ψηφοφορίας.

Ενότητα 12: Ανασύσταση Δημοτικής Επιτροπής

Α. Μια διαφορά σχετικά με τη συγκρότηση μιας δημοτικής επιτροπής πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Άρθρο V, Ενότητα Α. Σε περίπτωση που η διαφορά απαιτεί τη σύσταση επιτροπής επίλυσης διαφορών, η επιτροπή αυτή συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο V, τμήμα Αβ Η επιτροπή πρέπει να τηρούν τους χρονικούς περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο V, ενότητα Β.

Β. Εάν η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αποφασίσει ότι μια δημοτική επιτροπή δεν έχει συσταθεί σωστά, η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών παραπέμπει τέτοια θέματα στην Κεντρική Επιτροπή του Κράτους. Η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους συνεδριάζει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραπομπή αυτή. Για την ανασύσταση μιας δημοτικής επιτροπής απαιτείται θετική ψηφοφορία από την πλειοψηφία των παρόντων μελών και ψηφοφορία σε συνεδρίαση που έχει συγκληθεί δεόντως.

Γ. Εάν η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους διατάξει την ανασύσταση μιας δημοτικής επιτροπής, ο Πρόεδρος της Πολιτείας διατάσσει να συγκληθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα των εγγεγραμμένων μελών του κόμματος με σκοπό την εκλογή μελών στη νέα δημοτική επιτροπή. Αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο επτά (7) ημέρες μετά την ειδοποίηση σε εφημερίδα γενικής κυκλοφορίας σε αυτήν την πόλη, στον ιστότοπο του Κράτους Μέρους και μέσω των καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρόεδρος του Κράτους θα διορίσει ένα Κεντρικό μέλος του Κράτους από την περιφέρεια για να υπηρετήσει ως προσωρινός πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα.

ΑΡΘΡΟ VIII. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Α. Οι κανόνες τοπικών κομμάτων μπορούν να υιοθετηθούν με μία από τις τρεις ακόλουθες μεθόδους:

 1. Από μια κοινοβουλευτική ομάδα των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών εκλογέων του δήμου που συγκαλείται με τον ίδιο τρόπο όπως μια κοινοβουλευτική ομάδα που προβλέπεται στο Άρθρο VII Τμήμα 1.Β των παρόντων κανόνων.
 2. Με συνέλευση αντιπροσώπων που επιλέγονται από τους εγγεγραμμένους Δημοκρατικούς εκλέκτορες του δήμου με τρόπο που ορίζεται στους τοπικούς κομματικούς κανόνες κάθε δήμου.
 3. Από τη Δημοκρατική δημοτική επιτροπή σε μια συνεδρίαση που συγκαλείται με τον ίδιο τρόπο όπως μια δεόντως συγκαλούμενη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής για την επιλογή υποψηφίων που έχουν εγκριθεί από το κόμμα, όπως προβλέπεται στους τοπικούς κανόνες του κόμματος.

Β. Σε δήμο που αποτελείται από μία εκλογική περιφέρεια, ο Πρόεδρος του Δήμου ή, σε περίπτωση παράλειψής τους, ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί κοινοβουλευτική ομάδα εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση στον Έφορο Εκλογέων. κόμμα σε τέτοιο δήμο αίτησης υπογεγραμμένη από τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%), ή τουλάχιστον πεντακόσιους (500) (όποιο είναι λιγότερο), των εγγεγραμμένων μελών του κόμματός του, για λήψη μέτρων επί της αναφοράς αυτής.

Γ. Σε δήμο που αποτελείται από πολλαπλές εκλογικές περιφέρειες, ο Πρόεδρος της πόλης ή, σε περίπτωση παράλειψης του Προέδρου του Δήμου, ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση στον Γραμματέα Εκλογέων τέτοιου κόμματος σε τέτοιο δήμο αίτησης υπογεγραμμένη από τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) ή τουλάχιστον πεντακόσιες (500) (όποιο είναι λιγότερο) των εγγεγραμμένων κομματικών μελών του, για λήψη μέτρων επί της αναφοράς αυτής. Αυτή η συνέλευση θα αποτελείται από τρεις (3) αντιπροσώπους από κάθε εκλογική περιφέρεια που εκλέγονται σε μια κοινοβουλευτική ομάδα των εγγεγραμμένων μελών του κόμματος αυτής της περιφέρειας. Είναι καθήκον του Προέδρου του Δήμου ή, σε περίπτωση παράλειψης του Προέδρου του Δήμου, του Αντιπροέδρου, να συγκαλέσει αυτές τις συνεδριάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, προσδιορίζοντας την ώρα, τον τόπο και την ημέρα με δημοσίευση την εν λόγω κλήση σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στον εν λόγω δήμο, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εν λόγω συνεδριάσεων.

Δ. Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί εκλογείς ή η δημοτική επιτροπή σε οποιαδήποτε πόλη δεν υιοθετήσουν μια μέθοδο για την υιοθέτηση των κανόνων του τοπικού κόμματος, τότε η μέθοδος υιοθέτησης των εν λόγω τοπικών κομματικών κανόνων του εν λόγω δήμου θα είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιλογή κόμματος επικυρωμένους υποψηφίους έως ότου υιοθετηθεί νόμιμα η μέθοδος υιοθεσίας και κατατεθεί από την αρμόδια αρχή.

ΑΡΘΡΟ IX. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Εντός επτά (7) ημερών από την υιοθέτηση των κανόνων του κόμματος ή οποιασδήποτε τροποποίησης των κανόνων του κόμματος από το Δημοκρατικό Κόμμα σε οποιαδήποτε πόλη, αντίγραφο θα κατατεθεί στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους και στον Γραμματέα του Κράτους και διαφορετικά απαιτείται από το νόμο. Τυχόν τροποποιήσεις που κατατίθενται κατ' αυτόν τον τρόπο θα περιλαμβάνουν πλήρως το τμήμα που πρέπει να τροποποιηθεί. Οι εγκριθέντες κανόνες ή τροποποιήσεις των μερών θα ισχύουν μόνο εξήντα (60) ημέρες μετά την κατάθεση στον Υπουργό Επικρατείας. Αντίγραφο των τοπικών κανόνων του κόμματος πρέπει επίσης να κατατεθεί στον δημοτικό υπάλληλο του δήμου με τον οποίο σχετίζονται.

Γενικά, βλέπε Conn. Gen. Stat. Sec. 9-374, οι κανόνες του κόμματος πρέπει να κατατεθούν. Τα καταστατικά που αναφέρονται στο παρόν για το παρόν άρθρο ενδέχεται να μην είναι τα αποκλειστικά εφαρμοστέα καταστατικά.

ΑΡΘΡΟ Χ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Οι κανόνες τοπικών κομμάτων μπορούν να τροποποιηθούν με μία από τις τρεις ακόλουθες μεθόδους:

1. Με μια κοινοβουλευτική ομάδα των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών εκλογέων του δήμου που συγκαλούνται με τον ίδιο τρόπο όπως μια κοινοβουλευτική ομάδα που προβλέπεται στο Άρθρο VII Τμήμα 1.Β του παρόντος κανονισμού.

2. Με συνέλευση αντιπροσώπων που επιλέγονται από τους εγγεγραμμένους Δημοκρατικούς αιρετούς του δήμου κατά τρόπο που ορίζεται στους τοπικούς κομματικούς κανόνες κάθε δήμου.

3. Από τη Δημοκρατική δημοτική επιτροπή σε μια συνεδρίαση που συγκαλείται με τον ίδιο τρόπο όπως μια δεόντως συγκαλούμενη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής για την επιλογή υποψηφίων που έχουν εγκριθεί από το κόμμα, όπως προβλέπεται στους τοπικούς κανόνες του κόμματος.

Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής ή, σε περίπτωση αδυναμίας τους να ενεργήσουν, ο αντιπρόεδρος, συγκαλεί συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση υπογεγραμμένης αναφοράς στον Έφορο ψηφοφόρων του εν λόγω κόμματος σε αυτόν τον δήμο κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) ή τουλάχιστον πεντακόσιες (500) (όποιο είναι μικρότερο), των εγγεγραμμένων κομματικών μελών του, να λάβει μέτρα επί της εν λόγω αίτησης.

Αυτή η συνέλευση θα αποτελείται από τρεις (3) αντιπροσώπους από κάθε εκλογική περιφέρεια που εκλέγονται σε μια κοινοβουλευτική ομάδα των εγγεγραμμένων μελών του κόμματος αυτής της περιφέρειας. Είναι καθήκον του Προέδρου του Δήμου ή, σε περίπτωση αδυναμίας του να ενεργήσει, του Αντιπροέδρου, να συγκαλέσει τέτοιες συνεδριάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, προσδιορίζοντας την ώρα, τον τόπο και την ημέρα δημοσιεύοντας την εν λόγω πρόσκληση σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στον εν λόγω δήμο, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα των εν λόγω συνεδριάσεων.

Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί εκλέκτορες ή η δημοτική επιτροπή σε οποιαδήποτε πόλη δεν υιοθετήσουν μια μέθοδο για την τροποποίηση των κανόνων του τοπικού κόμματος, τότε η μέθοδος τροποποίησης των εν λόγω τοπικών κομματικών κανόνων του εν λόγω δήμου θα είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιλογή υποψηφίων που έχουν εγκριθεί από το κόμμα έως ότου εγκριθεί νόμιμα και κατατεθεί από την αρμόδια αρχή μια μέθοδος τροποποίησης.

Για νόμιμες αναφορές, βλέπε Conn. Gen. Stat. Sec. 9-375. Τα καταστατικά που αναφέρονται στο παρόν για το παρόν άρθρο ενδέχεται να μην είναι τα αποκλειστικά εφαρμοστέα καταστατικά.

ΑΡΘΡΟ XI ΚΑΛΥΨΗ

Αντίγραφο αυτών των κανόνων θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κράτους Μέρους και θα θεωρείται ότι καλύπτει τις λειτουργίες του Δημοκρατικού Κόμματος σε κάθε δήμο έως ότου το κόμμα εντός αυτού του δήμου εγκρίνει έναν κανόνα ή τροποποίηση για το ίδιο θέμα, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες και τα αρχεία με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους και τον Γραμματέα του Κράτους και όπως άλλως απαιτείται από το νόμο. Βλέπε άρθρα IX και X, παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ XII ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

 1. Αυτοί οι Κανόνες μπορούν να τροποποιηθούν από οποιαδήποτε κρατική σύμβαση. Η Κεντρική Επιτροπή του Κράτους, σε συνεδρίαση που συγκαλείται δεόντως για το σκοπό αυτό, με ψήφο τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών της, μπορεί να προβεί σε τέτοιες τροποποιήσεις και μόνο τις τροποποιήσεις που μπορεί να απαιτηθούν από αλλαγές στο τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Πολιτείας του Κονέκτικατ ή από τους Κανόνες του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις γίνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κράτους θα ισχύουν μόνο μέχρι την επόμενη επόμενη Κρατική Σύμβαση, στην οποία πρέπει να υποβληθούν για επικύρωση ή απόρριψη.
 2. Τίποτα στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται ότι επιτρέπει στην Κεντρική Επιτροπή της Πολιτείας να αλλάξει τη βάση εκπροσώπησης σε συνέδρια όπως προβλέπεται στην Ενότητα 3 του Άρθρου ΙΙΙ αυτών των κανόνων, εκτός εάν αυτή η τροποποίηση απαιτείται από την αλλαγή της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Πολιτείας του Κονέκτικατ ή από τον Κανονισμό του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος.

ΑΡΘΡΟ XIII ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ROBERT ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ

Ο Κανονισμός Τάξης του Robert (νέος αναθεωρημένος) θα ερμηνεύεται ως εφαρμοστέος, ελεγκτικός και αποφασιστικός για κοινοβουλευτικά ζητήματα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.

Τροποποιήσεις: Τροποποιήθηκε Ιούλιος, 1986 Τροποποιήθηκε Ιούλιος, 1994 Τροποποιήθηκε Ιούλιος, 1996 Τροποποιήθηκε Ιούλιος, 2000 Τροποποιήθηκε Μάιος, 2004 Τροποποιήθηκε Μάιος, 2008 Τροποποιήθηκε Μάιος, 2010 Τροποποιήθηκε Μάιος, 2012 Τροποποιήθηκε Μάιος, 2014 Τροποποιήθηκε Μάιος, 2016 Σεπτέμβριος2020 Τροποποιήθηκε

Παράρτημα Α

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι πόλεις χωρίς τοπικούς κομματικούς κανόνες θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις κατάθεσης στο Conn. Gen. Stat. Sec. 9-374.

Οι ακόλουθοι κανόνες διέπουν τις δραστηριότητες του Δημοκρατικού Κόμματος σε κάθε πόλη της πολιτείας στην οποία δεν έχουν εγκριθεί κανόνες από το τοπικό Δημοκρατικό Κόμμα ή δεν έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το Άρθρο VIII. Οι ακόλουθοι κανόνες θα διέπουν επίσης τις δραστηριότητες του Δημοκρατικού Κόμματος σε κάθε πόλη για περιπτώσεις όπου οι τοπικοί κανόνες είναι σιωπηλοί ή άλλως άκυροι. Όταν δίνονται εναλλακτικά τμήματα που φέρουν τον ίδιο αριθμό, διέπει το εφαρμοστέο, όπως υποδεικνύεται στο περιθώριο.

Ενότητα 1: Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής
Α. Για πόλεις που δεν χωρίζονται σε εκλογικές περιφέρειες

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από δέκα (10) τουλάχιστον μέλη, τα οποία εκλέγονται ευρεία. Θα πρέπει να δίνεται αντιπροσώπευση σε κάθε τμήμα της πόλης.

Β. Για Πόλεις Χωρισμένες σε Εκλογικές Περιφέρειες

Η δημοτική επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη από κάθε εκλογική περιφέρεια της πόλης. Τα μέλη της δημοτικής επιτροπής εκλέγονται για να ψηφίσουν από τις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειές τους. Στην ψηφοφορία σε προκριματικές εκλογές για την εκλογή μελών της δημοτικής επιτροπής από μια εκλογική περιφέρεια, μόνο άτομα που είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένα ως μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ενότητα 2: Όροι μελών

Τα μέλη της δημοτικής επιτροπής υπηρετούν για θητεία δύο (2) ετών, αρχίζοντας από την επομένη της ημέρας που καθορίζεται για τη διεξαγωγή προκριματικών για την εκλογή των εν λόγω μελών της δημοτικής επιτροπής και λήγει με την ημέρα που ορίζεται για τη διεξαγωγή προκριματικών για την την εκλογή των μελών της επόμενης δημοτικής επιτροπής. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται παρά την έλλειψη αιτίας για την εκλογή των εν λόγω μελών.

Ενότητα 3: Κενή θέση

Οποιαδήποτε κενή θέση στη δημοτική επιτροπή, που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας εκλογής, μπορεί να καλυφθεί από την δημοτική επιτροπή με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφίζοντας σε συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό.

Ενότητα 4: Εκλογή και Πρόσκληση Οργανωτικής Συνέλευσης

Το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα που έχει καθοριστεί για τη διεξαγωγή προκριματικών για την εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής, ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής που ασκεί καθήκοντα την ημέρα των προκριματικών θα συγκαλέσει συνεδρίαση της νεοεκλεγείσας δημοτικής επιτροπής. με σκοπό την εκλογή των στελεχών της δημοτικής επιτροπής όπως ορίζονται στους τοπικούς κομματικούς κανόνες. Εάν αυτός ο Πρόεδρος της πόλης δεν συγκαλέσει, για οποιονδήποτε λόγο, τη συνέλευση αυτή μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης περιόδου των τριάντα (30) ημερών, ο Αντιπρόεδρος που ασκεί τα καθήκοντά του κατά τον χρόνο των αρχικών θα συγκαλέσει τη συνεδρίαση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών. . Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο Αντιπρόεδρος δεν συγκαλέσει τη συνεδρίαση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους στην περιφέρεια συγκαλούν τη συνεδρίαση εντός των επόμενων σαράντα οκτώ (48) ωρών. Όταν η συνεδρίαση πρέπει να συγκληθεί από τον Αντιπρόεδρο ή ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κράτους, η πρόσκληση της συνεδρίασης θα είναι έγκυρη ανεξάρτητα από οποιονδήποτε κατά τα άλλα ισχύοντα κανόνα σχετικά με τον χρόνο και την κοινοποίηση των συνεδριάσεων της δημοτικής επιτροπής.

Ενότητα 5: Προσόντα
Τα στελέχη της δημοτικής επιτροπής δεν χρειάζεται να είναι μέλη της δημοτικής επιτροπής. Ενότητα 6: Περίοδος
Οι αξιωματούχοι που εκλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο ασκούν καθήκοντα έως ότου εκλεγούν οι διάδοχοί τους. Ενότητα 7: Καθήκοντα

Καθένας από αυτούς τους αξιωματικούς θα έχει τα καθήκοντα που συνήθως συμβαίνουν στο γραφείο του και άλλα καθήκοντα που η δημοτική επιτροπή μπορεί από καιρό σε καιρό να ορίσει. Σε περίπτωση που διεξαχθεί ψηφοφορία που θα καταλήξει σε ισοψηφία, αυτή η ισοψηφία διαλύεται με την ψήφο του προέδρου της δημοτικής επιτροπής, αλλά η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμά τους να ψηφίσουν, ως μέλος του δημοτικής επιτροπής, στην οποία κατά τα άλλα δικαιούνται.

Ενότητα 8: Κατάθεση Κατάλογος Αξιωματικών και Μελών

Εντός μιας εβδομάδας μετά την οργάνωση της δημοτικής επιτροπής, ο Γραμματέας θα καταθέσει κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αξιωματικών και των μελών της δημοτικής επιτροπής στον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κράτους.

Ενότητα 9: Κενή θέση γραφείου Δημοτικής Επιτροπής

Εάν κενωθεί θέση σε οποιοδήποτε γραφείο της δημοτικής επιτροπής, από οποιονδήποτε λόγο, η δημοτική επιτροπή μπορεί να πληρώσει με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων, σε συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό.

Ενότητα 10: Συναντήσεις, Ελάχιστες Συνεδριάσεις
Η δημοτική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο. Ενότητα 11: Ειδικές Συνεδριάσεις

Ειδικές συνεδριάσεις της δημοτικής επιτροπής μπορούν να συγκληθούν μετά από γραπτή αίτηση, υπογεγραμμένη από το είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών της επιτροπής, που παρουσιάζεται στον Πρόεδρο. Μετά την παραλαβή αυτού του αιτήματος, ο Πρόεδρος δίνει εντολή στον Γραμματέα να δώσει εύλογη ειδοποίηση για τον χρόνο, τον τόπο και τον σκοπό αυτής της συνεδρίασης σε όλα τα μέλη της επιτροπής.

Ενότητα 12: Επιλογή υποψηφίων που έχουν εγκριθεί από το κόμμα
Α. Για πόλεις πέντε χιλιάδων (5,000) ή περισσότερων πληθυσμού κάτω από την τελευταία ομοσπονδιακή απογραφή

Τα εγγεγραμμένα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος στο δήμο, σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, θα επιλέξουν με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων υποψηφίους για την δημοτική επιτροπή που έχουν εγκριθεί από το κόμμα. Η δημοτική επιτροπή, σε μια συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων, εκλέγει αντιπροσώπους στα συνέδρια και επιλέγει υποψηφίους που έχουν εγκριθεί από το κόμμα για όλα τα άλλα αξιώματα. Στην έγκριση οποιουδήποτε προσώπου για αξίωμα ή εκλογή αντιπροσώπου, για το οποίο μπορούν να ψηφίσουν μόνο οι εκλέκτορες πολιτικής υποδιαίρεσης του δήμου, μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα μέλη της δημοτικής επιτροπής που εκλέγονται από την εν λόγω πολιτική υποδιαίρεση.

B. Για πόλεις κάτω των πέντε χιλιάδων (5,000) πληθυσμού κάτω από την τελευταία ομοσπονδιακή απογραφή

Τα εγγεγραμμένα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος στο δήμο, σε κοινοβουλευτική επιτροπή που καλείται για το σκοπό αυτό, επιλέγουν, με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφοφόρων, υποψηφίους που έχουν εγκριθεί από το κόμμα για κάθε δημοτικό γραφείο και για μέλη της δημοτικής επιτροπής και εκλέγουν αντιπροσώπους συµβάσεις. Στην έγκριση οποιουδήποτε προσώπου για αξίωμα ή θέση μέλους επιτροπής ή εκλογή αντιπροσώπου, για τον οποίο μπορούν να ψηφίσουν μόνο οι εκλέκτορες πολιτικής υποδιαίρεσης του δήμου, μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος σε αυτήν την πολιτική υποδιαίρεση μπορεί να συμμετέχει. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής όλων των εν λόγω συνεδριάσεων καθορίζεται από τη δημοτική επιτροπή και ειδοποίηση για τον χρόνο, τον τόπο και τον σκοπό κάθε τέτοιας κοινοβουλευτικής ομάδας θα δίδεται σε όλους τους εγγεγραμμένους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους του δήμου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες, αλλά το πολύ δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνέλευση με δημοσίευση της σε εφημερίδα γενικής κυκλοφορίας του δήμου και με ανάρτηση της στη δημόσια πινακίδα του εν λόγω δήμου. Ο χρόνος οποιασδήποτε τέτοιας κοινοβουλευτικής ομάδας θα καθοριστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Καταστατικού του Κονέκτικατ. Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής θα είναι ο προσωρινός πρόεδρος όλων αυτών των κοινοτικών ομάδων και θα προεδρεύει έως ότου η συνεδρίαση επιλέξει τον μόνιμο πρόεδρό της. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Γραμματέας της δημοτικής επιτροπής θα ενεργεί ως γραμματέας σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις έως ότου η συνεδρίαση επιλέξει τον μόνιμο γραμματέα της.

Ενότητα 13: Καταχώριση σχιστόλιθου

Σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ή της δημοτικής επιτροπής που καλείται δεόντως για την εκλογή αντιπροσώπων σε οποιοδήποτε συνέδριο, οι υποψηφιότητες για τους εν λόγω αντιπροσώπους μπορούν να γίνουν με (1) παρουσίαση στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στην δημοτική επιτροπή ενός πίνακα που αποτελείται από έναν αριθμό ατόμων που δεν υπερβαίνει τον αριθμό των τέτοιους αντιπροσώπους στους οποίους δικαιούται η πόλη σύμφωνα με τους κρατικούς κανόνες του Δημοκρατικού Κόμματος ή (2) με την ανάδειξη μεμονωμένων υποψηφίων. Κατά την εκλογή τέτοιων αντιπροσώπων, κάθε μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ή μέλος της δημοτικής επιτροπής που είναι παρόν και ψηφίζει θα ψηφίζει για έναν αριθμό υποψηφίων που δεν υπερβαίνει τον αριθμό ενός πλήρους πίνακα όπως ορίζεται παραπάνω. Η ψηφοφορία για τους αντιπροσώπους σε κάθε συνέλευση θα γίνεται χωριστά για κάθε συνέλευση.

Ενότητα 14: Υποψήφιοι για Δημοτικό Γραφείο με Κόμμα

Οι υποψήφιοι για δημοτικά αξιώματα που επιλέγονται όπως προβλέπεται στην Ενότητα 12 παραπάνω θα συμμετέχουν στις προκριματικές εκλογές για τέτοιο αξίωμα ως υποψήφιοι εγκεκριμένοι από το κόμμα. Οποιοσδήποτε υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για το αξίωμα για το οποίο είναι υποψήφιος, εάν δεν έχει κατατεθεί έγκυρη αντίθετη υποψηφιότητα για υποψηφιότητα σε αυτό το αξίωμα μέχρι τις τέσσερις (4:00) μ.μ. της εικοστή πρώτης (21ης) ) ημέρα που προηγείται της ημέρας των προκριματικών των Δημοκρατικών για τέτοιο αξίωμα.

Ενότητα 15: Υποψήφιοι που εγκρίθηκαν από το κόμμα για Δημοτική Επιτροπή

Οι υποψήφιοι για μέλη της δημοτικής επιτροπής που επιλέγονται όπως προβλέπεται στην Ενότητα 12 παραπάνω θα συμμετέχουν στις προκριματικές εκλογές για τα μέλη της δημοτικής επιτροπής ως υποψήφιοι εγκεκριμένοι από το κόμμα. Τυχόν υποψήφιοι θεωρούνται εκλεγμένοι ως μέλη της δημοτικής επιτροπής εάν δεν έχουν κατατεθεί έγκυρες αντίθετες υποψηφιότητες για μέλη της δημοτικής επιτροπής έως τις τέσσερις (4:00) μ.μ. της εικοστή πρώτης (21ης) ημέρας πριν από τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για την πόλη μέλη της επιτροπής.

Ενότητα 16: Ανεπαρκείς εγκρίσεις

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν γίνουν επαρκείς εγκρίσεις υποψηφίων για δημοτικά αξιώματα ή μέλη δημοτικής επιτροπής, κάθε επιλέξιμο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει να γίνει υποψήφιος σύμφωνα με το Conn. Gen. Stat. §§9-405, 9-406 και 9-372 κ.ε.

Ενότητα 17: Πιστοποίηση υποψηφίων και εκλεγμένων αντιπροσώπων που έχουν εγκριθεί από το κόμμα

Ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος ή ο Πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής, της κοινοβουλευτικής ομάδας ή της συνέλευσης, ανάλογα με την περίπτωση, πιστοποιούν στον δημοτικό υπάλληλο τα ονόματα και τις οδικές διευθύνσεις των υποψηφίων που επιλέχθηκαν από το κόμμα και των εκλεγμένων αντιπροσώπων, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 12 και 13 παραπάνω. Η πιστοποίηση αυτή θα περιλαμβάνει τον τίτλο του αξιώματος ή της θέσης ως μέλους της επιτροπής για την οποία έχει εγκριθεί κάθε άτομο και την ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθούν οι προκριματικές εκλογές ή η συνέλευση για την οποία έχει εκλεγεί ο εκπρόσωπος. Σε περίπτωση έγκρισης προσώπου για αξίωμα ή θέση μέλους επιτροπής ή εκλογή αντιπροσώπου, για τον οποίο μπορούν να ψηφίσουν μόνο οι εκλέκτορες μιας πολιτικής υποδιαίρεσης του δήμου ή μιας συγκλητικής περιφέρειας που βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του δήμου , ο Γραμματέας της δημοτικής επιτροπής βεβαιώνει στον δημοτικό υπάλληλο το όνομα ή τον αριθμό αυτής της πολιτικής υποδιαίρεσης ή της συγκλητικής περιφέρειας.

Ενότητα 18: Ημερομηνία έγκρισης υποψηφίων από το κόμμα

Κάθε έγκριση από το κόμμα ενός υποψηφίου για να κατέβει σε προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων για δημοτικά αξιώματα ή για εκλογή ως μέλη της δημοτικής επιτροπής θα γίνεται εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από το Γενικό Καταστατικό του Κονέκτικατ. Η εν λόγω έγκριση θα πιστοποιηθεί στον γραμματέα του δήμου από τους ακόλουθους δύο αξιωματούχους: τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της δημοτικής επιτροπής, τον μόνιμο πρόεδρο και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας ή τον μόνιμο πρόεδρο και γραμματέα της συνέλευσης.

Ενότητα 19: Ισοψηφία
Α. Για πόλεις πέντε χιλιάδων (5,000) ή περισσότερου πληθυσμού κάτω από την τελευταία ομοσπονδιακή απογραφή

Σε περίπτωση που η ψηφοφορία για την επιλογή ενός υποψηφίου που έχει εγκριθεί από κόμμα καταλήξει σε ισοψηφία, αυτή η ισοψηφία διαλύεται με την ψήφο του προέδρου της δημοτικής επιτροπής, αλλά αυτή η διάταξη δεν θίγει το δικαίωμά τους να ψηφίσουν ως μέλος της δημοτικής επιτροπής καταρχήν.

B. Για πόλεις κάτω των πέντε χιλιάδων (5,000) πληθυσμού κάτω από την τελευταία ομοσπονδιακή απογραφή

Σε περίπτωση που η ψηφοφορία για την επιλογή ενός υποψηφίου που έχει εγκριθεί από το κόμμα καταλήξει σε ισοψηφία, αυτή η ισοψηφία διαλύεται με την ψήφο του μόνιμου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει το δικαίωμά τους να ψηφίσουν ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας καταρχήν.

Ενότητα 20: Κενές θέσεις σε Κόμμα Εγκεκριμένη Υποψηφιότητα

Α. Εάν ένα κόμμα ενέκρινε υποψήφιο για υποψηφιότητα σε δημοτικό γραφείο ή για εκλογή ως μέλος Δημοτικής Επιτροπής, πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες στις προκριματικές εκλογές, πεθάνει ή πριν από δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα των προκριματικών αποσύρει το όνομά τους από την υποψηφιότητά τους ή για οποιονδήποτε λόγο αποκλειστεί από το αξίωμα ή τη θέση για την οποία είναι υποψήφιοι, μπορεί να γίνει έγκριση για την πλήρωση αυτής της κενής θέσης από την δημοτική επιτροπή, με την πλειοψηφία των ψήφων αυτών. είναι παρόντες και ψηφίζουν, σε συνεδρίαση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό· εφόσον η αρχική προσυπογραφή έγινε από τα μέλη της δημοτικής επιτροπής που εκλέγονται από μία μόνο πολιτική υποδιαίρεση του δήμου, μόνο τέτοια μέλη θα συμμετέχουν στην έγκριση για την πλήρωση της κενής αυτής θέσης.

Β. Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής μπορεί να ψηφίσει για μια τέτοια έγκριση για να σπάσει η ισοπαλία, αλλά αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει το δικαίωμά τους να ψηφίσουν, ως μέλος της δημοτικής επιτροπής, την οποία έχουν διαφορετικά δικαίωμα. Ο Γραμματέας της δημοτικής επιτροπής βεβαιώνει αμέσως την έγκριση για την πλήρωση αυτής της κενής θέσης στον Δημοκρατικό Έφορο Εκλογέων.

Γ. Κανένας υποψήφιος δεν θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί έως ότου κατατεθεί στον δημοτικό υπάλληλο επιστολή αποχώρησης υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο.

Ενότητα 21: Προσδιοριστικό ψηφοφορίας πολλαπλών υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες του Δημοκρατικού Κόμματος σε όλα τα αξιώματα και η εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων στις συνελεύσεις θα γίνονται από κάθε άποψη όπως προβλέπεται στον Πρωτογενή Νόμο του Κράτους, όπως αυτός μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς. Σε προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφιοτήτων σε δημοτικό γραφείο ή για την εκλογή μελών της δημοτικής επιτροπής, ο νικητής καθορίζεται από την πλειάδα των ψήφων.

Ενότητα 22: Κενή θέση στην Υποψηφιότητα.

Εάν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα για δημοτικό γραφείο και ο υποψήφιος στη συνέχεια, αλλά πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από το άνοιγμα των κάλπες την ημέρα των εκλογών για την οποία έγινε η υποψηφιότητα, πεθάνει, αποσύρει το όνομά τους , ή για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται από το αξίωμα για το οποίο έχουν προταθεί, μπορεί να γίνει πρόταση για την πλήρωση αυτής της κενής θέσης από την δημοτική επιτροπή, με πλειοψηφία των μελών της δημοτικής επιτροπής που είναι παρόντα και ψηφίζουν σε συνεδρίαση που έχει ζητηθεί. σκοπός. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να ψηφίσει για μια τέτοια υποψηφιότητα για να σπάσει η ισοπαλία, αλλά αυτή η διάταξη δεν επηρεάζει το δικαίωμά τους να ψηφίσουν, ως μέλος της δημοτικής επιτροπής, εξαρχής. Σε περίπτωση αποχώρησης, η εν λόγω υποψηφιότητα δεν ισχύει μέχρις ότου ο υποψήφιος που αποχώρησε υποβάλει επιστολή αποχώρησης, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στον Υπουργό Επικρατείας, καθώς και αντίγραφο στη δημοτική υπάλληλο. Ο Πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής βεβαιώνει την υποψηφιότητα για την πλήρωση αυτής της κενής θέσης στον Γραμματέα της Επικρατείας και καταθέτει αντίγραφο στον δημοτικό υπάλληλο. Αυτή η πιστοποίηση μιας υποψηφιότητας για την πλήρωση κενής θέσης λόγω θανάτου ή έκπτωσης περιλαμβάνει δήλωση που θα αναφέρει τον λόγο για την κενή αυτή θέση.

Ενότητα 23: Ορισμοί

Όπως χρησιμοποιείται σε αυτούς τους κανόνες, «δημοτικό αξίωμα» σημαίνει κάθε αιρετό αξίωμα κωμόπολης, πόλης ή δήμου και τα γραφεία του ειρηνοδικείου, πολιτειακός εκπρόσωπος σε μια περιφέρεια συνέλευσης που αποτελείται από μια μόνο πόλη ή τμήμα μιας ενιαίας πόλης, πολιτειακός γερουσιαστής σε μια συγκλητική περιφέρεια που αποτελείται από μια μόνο πόλη ή τμήμα μιας και μόνο πόλης, και δικαστής διαθήκης σε μια περιφέρεια διαθήκης που αποτελείται από μια ενιαία πόλη. Οι άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους κανόνες θα έχουν την ίδια σημασία με τον Πρωτογενή Νόμο του Κράτους, καθώς ο ίδιος μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς.

Ενότητα 24: Ειδικές Συνελεύσεις.

Ειδικές ομάδες μπορεί να συγκληθούν για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό από την πλειοψηφία της δημοτικής επιτροπής ή από τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών ψηφοφόρων στην πόλη. Η πρόσκληση για οποιαδήποτε τέτοια ειδική κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι γραπτή και θα υπογράφεται από καθένα από τα πρόσωπα που εκδίδουν την ίδια, και ειδοποίηση για τον χρόνο, τον τόπο και τον σκοπό της εν λόγω ειδικής κοινοβουλευτικής ομάδας θα δίνεται σε όλους τους εγγεγραμμένους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους στην πόλη, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρα πριν από μια τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα, με δημοσίευση σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στην εν λόγω πόλη και με ανάρτηση στη δημόσια πινακίδα.

Τροποποιήσεις Κανόνων του Κόμματος Δημοκρατικών Πολιτειών του Κονέκτικατ:

Τροποποιήθηκε Ιούλιος 1986

Τροποποιήθηκε Ιούλιος 1994

Τροποποιήθηκε Ιούλιος 1996

Τροποποιήθηκε Ιούλιος 2000

Τροποποιήθηκε Μάιος 2004

Τροποποιήθηκε Μάιος 2008

Τροποποιήθηκε Μάιος 2010

Τροποποιήθηκε Μάιος 2012

Τροποποιήθηκε Μάιος 2014

Τροποποιήθηκε Μάιος 2016

Τροποποιήθηκε Μάιος 2018

Τροποποιήθηκε Μάιος 2020

Τροποποιήθηκε Φεβρουάριος 2021

Τροποποιήθηκε Μάιος 2022

Υπογράψτε την αναφορά

Αναπτύξτε τα δικαιώματα ψήφου

Εθελοντής τώρα Εγγραφείτε για να ψηφίσετε Δωρεά σήμερα
ttd_dom_ready( function() {if (τύπος TTDUniversalPixelApi === 'συνάρτηση') { var universalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); universalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://vinsight.org.ad. /track/up"); } });